Zaštita osobnih podataka

Općina Udbina

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.  Ujedno uz navedenu Uredbu pojedina pitanja glede zaštite osobnih podataka dodatno su regulirana Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine” broj 42/2018).

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka na cjelovit način regulira sva pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba – pojedinaca na području  država članica EU.  Prema definiciji Uredbe (EU) 2016/679 pojam “osobni podaci” obuhvaća sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) npr. ime, prezime, e-mail adresa i dr.
Uredba određuje koja su prava pojedinaca (ispitanika), a u skladu s tim i koje su obveze voditelja obrade koji obrađuju osobne podatke.

Neka od prava ispitanika su pravo na povlačenje dane privole u svakom trenutku, prava na pristup podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade podataka, prava na ulaganje prigovora voditelju obrade, pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Neke od obveza subjekata su obrada osobnih podataka u skladu s pravnim temeljem (npr. ukoliko je  pojedinac dao privolu za obradu,  ukoliko je obrada nužna radi izvršavanja ugovora u kojem je pojedinac stranka ili kako bi se poduzele radnje na njegov zahtjev, odnosno radi izvršavanja zadaći temeljem drugih zakonskih propisa), obrada podataka prema načelima obrade ustanovljena Uredbom, obveza davanja adekvatne informacije ispitanicima glede obrade njihovih osobnih podataka, te imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka.

Temeljem odredbe članka 38. Opće uredbe o zaštiti osobnih Općina Udbina je u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka imenovala osobu za zaštitu osobnih podataka.

Osoba zadužena za zaštitu osobnih podataka: Vesna Rosandić Topalović

Kontakt broj: 053/778-284

e-mail: vesna.rosandic@udbina.hr

Glede svih upita oko zaštite Vaših Uredbom zajamčenih prava, potrebnih obrazaca zahtjeva možete kontaktirati naprijed imenovanu osobu za zaštitu osobnih podataka.
U cilju uspostave adekvatnog procesa zaštite i upravljanja osobnim podacima u skladu s Uredbom, Općina Udbina usvojila je politiku zaštite osobnih podataka.