Natječaj za zakup poslovnog prostora za obavljanje računovodstvene, knjigovodstvene, revizijske ili porezne djelatnosti

Natječaji

   

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18), čl. 14. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 28/07, 27/09, 23/11 i 17/14) I  čl. 54. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) Načelnik Općine Udbina raspisuje

N A T J E Č A J
za zakup poslovnog prostora
 

I. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade na adresi Stjepana Radića br.2, k.č. br. 4046 k.o. Udbina, ukupne površine 46 m².

II. Namjena poslovnog prostora je obavljanje računovodstvene, knjigovodstvene, revizijske ili porezne djelatnosti.

III. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju na period od 5 (pet) godina.

IV. Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja natječaja od 09.00 do 14.00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona: 053/778-283.

V. Početna cijena zakupa iznosi 2,65 eur/m² (20,00 kn/m²) mjesečno.  

VI. Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena zakupnine.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda koja ispunjava propisane uvjete iz Natječaja i nudi najviši iznos zakupnine.

VII. Svaki sudionik na natječaju dužan je uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 121,90 eur na račun Općine Udbina IBAN broj: HR5423400091846700001, poziv na broj HR68 9016 - OIB, naznaka: „Uplata jamčevine za javni natječaj“.

Izabranom ponuditelju jamčevina će biti uračunata u cijenu zakupa. Natjecatelju čija ponuda nije prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana od izbora najpovoljnije ponude. 

VIII. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.

Fizičke osobe moraju biti hrvatski državljani, a pravne osobe moraju imati sjedište u Republici Hrvatskoj.

Prvenstveno pravo na zakup poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21), ako udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude.

IX. Ponuda mora sadržavati:

•              ime i prezime  fizičke osobe odnosno puni naziv pravne osobe, OIB, adresa;

•              ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (koja ne može biti niža od one iz točke V. ovog Natječaja);

•              potvrde Općine Udbina, Komunalca Udbina d.o.o. i Kraljevac d.o.o. da natjecatelj nema dospjele nepodmirene obveze, 

•              dokaz o hrvatskom državljanstvu (za fizičke osobe);

•              izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana od dana prijave na Natječaj kojim se dokazuje da je natjecatelj registriran za djelatnost koju će obavljati (točka 2. Natječaja)

•              preslika važeće osobne iskaznice za fizičku osobu;

•              BON-2 za pravne osobe

•              poslovni plan; 

•              dokaz o uplati jamčevine;

•              broj žiro računa ili tekućeg računa natjecatelja u svrhu povrata jamčevine;

•              dokaz o statusu natjecatelja koji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;

X. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom preporučeno na adresu Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53 234 Udbina, uz naznaku: „Ponuda na Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“.

Ponude se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponude će se otvoriti u roku od 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje ponuda javnim otvaranjem u Općinskoj vijećnici, Stjepana Radića 6, Udbina.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će se u roku 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja obavijesti i Odluke o odabiru njegove ponude. Prilikom sklapanja ugovora obvezan je dostaviti bjanko zadužnicu na iznos godišnje zakupnine kao sredstvo osiguranja plaćanja.

Uvođenje u posjed izvršiti će po potpisivanju ugovora.

Ugovor se ovjerava kod javnog bilježnika kao ovršna isprava – solemizacija, a trošak ovjere snosi zakupnik.

XI. Ukoliko odabrani natjecatelj ne pristupi potpisivanju ugovora o zakupu sukladno uvjetima iz ovog natječaja smatrat će se da je odustao od zakupu te će mu se naplatiti jamstvo, a postupak će se nastaviti sa slijedećim najpovoljnijim natjecateljem.

Općina Udbina zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu na natječaju bez posebnog obrazloženja i ne odgovara za štetu nastalu sudionicima zbog poništenja natječaja.

KLASA: 372-02/23-01/02
URBROJ: 2125-12-02/02-23-3
Udbina, 14.11.2023.
NAČELNIK OPĆINE
Josip Seuček, mag.ing.