Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

Natječaji

Na temelju članka 48. st. 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članaka 11.-24. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 18/23), te članka 54. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 03/21), općinski načelnik Općine Udbina raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda.