Natječaj za financiranje programa i projekata u kulturi, sportu, zaštiti zdravlja i socijalne skrbi  na području Općine Udbina za 2024.g.  

Natječaji

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

 

Na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 29/15), te Godišnjeg plana natječaja u 2024. godini za financiranja projekata i programa koje provode udruge na području općine Udbina iz sredstava proračuna Općine Udbina , a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Udbina, općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata u kulturi, sportu, zaštiti zdravlja i socijalne skrbi  na području Općine Udbina za 2024.g.  

 

I. Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje  javnih potreba u 2024.godini.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

1.               KULTURA:
            Programi udruga i ostalih korisnika u kulturi u slijedećim kulturnim djelatnostima:
·         u glazbeno-scenskoj, kazališno-scenskoj i plesnoj djelatnosti,
·         izložbenim i ostalim programima u likovnoj djelatnosti,
·         zaštita i očuvanja kulturnih dobara i sakralnih objekata,
·         njegovanje tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog) na području Općine Udbina,
·         manifestacije i ostale aktivnosti svih korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u općini Udbina.
 
2.               SPORT:
            Programi udruga i ostalih korisnika u sportu, a koji su u svezi s:
·         poticanjem i promicanjem sporta,
·         provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži,
·         djelovanjem sportskih udruga i sportske zajednice,
·         sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,
·         sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima, te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša.
 
3.               ZAŠTITA ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB: 
          Programi udruga i ostalih korisnika u području zaštite zdravlja i socijalne skrbi   koji su u svezi s:
-          zaštitom i promicanjem prava, te podizanjem kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
-          zaštitom i očuvanjem zdravlja.

 

Osim za financiranje programa i projekata, natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje:
·         podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,
·         programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima,
·         rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja,
·         obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.

 

II. Uvjeti koje prijavitelj mora ispuniti u javnom natječaju su:

1.       da su udruge upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija, 
2.       da su se svojim Statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
3.       da program/projekt, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja,
4.       da su uredno ispunile sve financijske obveze prema Općini i drugim javnim izvorima (u suprotnom će svaka prijava novog programa i/ili projekta na natječaj biti odbijena),
5.       da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,
6.       da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe,
7.       da općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
8.       da imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili na drugi prikladan način) odnosno da vode transparentno financijsko poslovanje ,
9.       da imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,
10.   da imaju uređen sustav prikupljanja članarina i uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.
 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točke 1. i 8. ovoga članka pribavlja davatelj financijskih sredstava iz elektroničkih baza podataka.

 

Osim navedenih uvjeta u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, propisuju se i slijedeći uvjeti:

1.       primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama zasnovan na samoprocjeni u prepoznavanju potreba korisnika i dokazima o pružanju odgovarajuće razine usluga u skladu sa standardima kvalitete i ciljevima svog djelovanja,
2.       uključenost volonterskog rada u provedbu programa ili projekata, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu,
3.       umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, pogotovo s udrugama koje djeluju na području Općine radi prijenosa znanja, jačanja sposobnosti i održivosti udruga koje djeluju na području Općine,
4.       održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno omogućavanje novog zapošljavanja stručnih osoba i doprinos smanjenju nezaposlenosti i gospodarskom rastu na razini Općine kroz provedbu programa, odnosno projekata,
5.       ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga i predstavnika javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj općinske zajednice.

 

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište na području Republike Hrvatske, registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim društvenim  djelatnostima, te upisane u odgovarajući Registar kao i u Registar neprofitnih organizacija.

 

III. Prijava na javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

1.       obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

Obrazac 1 - Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac 2 - Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac 3 - Obrazac izjave o partnerstvu/ako je primjenjivo

Obrazac 4 - Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta

Obrazac 5 - Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 6 - Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

Obrazac 7-  Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih   aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi

2.       preslika ovjerenog Statuta udruge prijavitelja i partnera

3.       preslika ovjerenog zapisnika s posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog tijela,

4.       potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave ili partner nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja – ne starija od 30 dana, 

5.       uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak  te da nije pravomoćno osuđivan, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta, 

6.       presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije ukoliko prijavitelj istu posjeduje (MZO ili sl.),

 

Uz prijavu mogu se dostaviti:

a)       zapisi, publikacije, novinski članci, fotografije koji opisuju rad organizacije civilnog društva i koji se odnose na projekt/program,

b)      pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim organizacijama civilnog društva, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,

c)       pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.

 

Neće se razmatrati prijedlozi koje pristignu izvan roka određenog javnim natječajem, nepotpuni prijedlozi, prijedlozi podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Općini Udbina i drugim javnim izvorima te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu.

Neće se razmatrati niti prijedlozi za financiranje projekata/programa čije se aktivnosti neće održavati na području općine Udbina.

 

IV. Projekti/Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Udbina.

 

V. Prijedlozi pripremljeni u skladu sa ovim Natječajem mogu se slati u roku od 30 dana od dana objave Poziva,  zaključno  do 13.03.2024.godine na adresu:

 

OPĆINA UDBINA,
Stjepana Radića br.6
53 234 UDBINA
s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA JAVNE POTREBE 2024“

 

-          u zatvorenoj kuverti predajom u pisarnici Općine Udbina ili preporučeno poštom ;

-          elektroničnim putem na e-mail: pisarnica@udbina.hr zaključno sa 13.03.2024.g. uz obvezu dostave na uvid svih potrebnih izvornika dokumentacije i obveznih priloga  u izvorniku na zahtjev davatelja financijskih sredstava .

Obvezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Udbina: www.udbina.hr  ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Udbina.

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon: 053/778-614, 053/778-070 ili na e-mail: pisarnica@udbina.hr

 

KLASA:402-02/24-01/01
URBROJ: 2125-12-02/04-24-03
Udbina, 12.02. 2024.

 

 

Načelnik Općine:
Josip Seuček, mag.ing.