Saziv 6. redovne sjednice općinskog vijeća za 27.05.2022.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

   REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

       Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-50/02

URBROJ: 2125-12-02/01-22-6

U Udbini, 20.05.2022.

 

            Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

6. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

            koja će se održati dana 27.05.2022 g. (petak) s početkom u 13,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice  (Stjepana Radića 6, Udbina)

            Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:         

1.      Usvajanje zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća,

2.      Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2021.g. s izvještajima o izvršenju programa i financijskih planova proračunskih korisnika

-       Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2021.g. 

-       Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2021.g.

-       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2021.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2021.g,

-       Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba za 2021.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.

-       Izvještaji o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika za 2021. godinu

3.      Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu,

4.      Usvajanje Izvještaja  o radu načelnika  za razdoblje od 01.07.-31.12.2021.g., 

5.      Donošenje Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na nacrte provedbenih akata za potrebe izrade Strategije razvoja urbanog područja Gospić,

6.      Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Udbina,

7.      Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Udbina za 2022.g.,

8.      Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o radu i financijskom poslovanju društva Kraljevac d.o.o. za 2021.g.,

9.      Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o radu i financijskom poslovanju društva Komunalac d.o.o. za 2021.g.,

10.  Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Udbina za 2021.g.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slobodan Bjelobaba