Saziv 3. redovne sjednice općinskog vijeća za 14.12.2021.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

      REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
       OPĆINA UDBINA
         Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2125/12-01-21-03
U Udbini, 06.12.2021.

    Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

3. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
koja će se održati dana 14.12.2021. g. (utorak) s početkom u 13,00 sati u Kulturno-informativnom centru (Trg Sv. Lucije 7, Udbina)

    Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Udbina za 2021.g.,
2.1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2021.g. s obrazloženjem,
2.2. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021.g.,
2.3. II. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna Općine Udbina za 2021.g.
2.4. II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021.g.,
2.5. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom  vlasništvu za 2021.g,
2.6. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba  za 2021.g.,
2.7. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.,
2.8. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.,

3. Donošenje Proračuna Općine Udbina za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu i programa 

3.1. Proračun Općine Udbina za 2022.g. s projekcijama za 2023. i 2024.g. i obrazloženjem,
3.2. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2022.g.
3.3. Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022.g.,
3.4. Program utroška sredstava od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta za 2022.g.,
3.5. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.g.,
3.6. Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2022.g.   
3.7. Program javnih potreba  za 2022.g.,
3.8. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022.g.,
3.9. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2022.g.
4. Donošenje Plana upravljanja imovinom za 2022.g.,
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Udbina u 2022. godini,
6. Donošenje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 
7. Donošenje Plana djelovanja u području  prirodnih nepogoda za 2022.g.,
8. Usvajanje Izvješća o provođenju Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Udbina za 2021. godinu, 
9. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2021. godinu, 
10. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2022. godinu, 
11. Usvajanje Plana rada i financijskog plana Centra za pomoć u kući Općine Udbina za 2022.g.,
12. Razno.-

      Sjednica će se održati uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
                Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (NN br. 121/21) potrebno je prilikom ulaska u prostorije predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju. 
      Molimo da se ovom pozivu odazovete i sudjelujete u radu sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite na brojeve telefona 053/778-070 ili 053/778-284, e-mail: pisarnica@udbina.hr.


      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
      
Slobodan Bjelobaba