Saziv 2. redovne sjednice općinskog vijeća za 24.09.2021.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 2125/12-01-21-02

U Udbini, 16.09.2021.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

 

2.      REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

 

            koja će se održati dana 24.09.2021. g. (petak) s početkom u 13,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice (Stjepana Radića 6, Udbina)

 

            Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća,

2.      Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Udbina za 2021.g.

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna s obrazloženjem

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa 

3.      Usvajanje izvještaja o radu načelnika za razdoblje od 01.01. – 30.06.2021.g.

4.      Usvajanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Udbina za 2020.g.,

5.      Donošenje IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Udbina

6.      Usvajanje Izvješća o stanju u prostoru općine Udbina za razdoblje 2017. – 2020.g.

7.      Usvajanje Izvještaja o provedbi godišnjeg plana upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Udbina u 2020.g.

8.      Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Udbina za razdoblje 2021. – 2025.g.

9.      Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Udbina

10.  Razno

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slobodan Bjelobaba