Saziv 14. redovne sjednice općinskog vijeća za 16.08.2023.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

               
 REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
       OPĆINA UDBINA
       Općinsko vijeće
 
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2125-12-02/01-23-16
U Udbini, 08.08.2023.

 

            Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

14. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

            koja će se održati dana 16.08.2023. s početkom u 13,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice  (Stjepana Radića 6, Udbina)

            Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća,

2.      Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Udbina za 2023.g.

·         I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2023.g. s obrazloženjem,

·         I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023.g.,

·         I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2023.g.,

·         I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje stanova i kuća u državnom vlasništvu na području općine Udbina u 2023.g.,

·         I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.g.,

·         I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba  za 2023.g.,

·         I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2023.g.,

·         I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2023.g.,

3.      Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Udbina,

4.      Razmatranje izvještaja o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Udbina za 2022.g.,

5.      Razmatranje izvještaja o radu i financijskom poslovanju društva Kraljevac d.o.o. za 2022.g.,

6.      Razmatranje izvještaja o radu i financijskom poslovanju društva Komunalac d.o.o. Udbina za 2022.g.,

7.      Razno.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slobodan Bjelobaba