Saziv 10. redovne sjednice općinskog vijeća za 09.12.2022.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

   REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
       OPĆINA UDBINA
         Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/21-50/02
URBROJ: 2125-12-03-22-11
U Udbini, 01.12.2022.
 

            Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

10.  REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

            koja će se održati dana 09.12.2022. g. (petak) s početkom u 13,00 sati u Općinskoj vijećnici  (Stjepana Radića 6, Udbina)

            Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća,

2. Donošenje Proračuna Općine Udbina za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu i programa

2.1. Proračun Općine Udbina za 2023.g. s projekcijama za 2024. i 2025.g. i obrazloženjem,

2.2. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2023.g.

2.3. Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023.g.,

2.4. Program utroška sredstava od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta za 2023.g.,

2.5. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.g.,

2.6. Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2023.g.  

2.7. Program javnih potreba  za 2023.g.,

2.8. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2023.g.,

2.9. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2023.g.

3. Donošenje Plana upravljanja imovinom za 2023.g.,  

4. Donošenje Odluke o dopuni odluke o komunalnom redu,

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova,

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Udbina u 2023. godini,

7. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Udbina,

8. Donošenje Plana djelovanja u području  prirodnih nepogoda za 2023.g.,

9. Usvajanje Izvješća o provođenju Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Udbina za 2022. godinu,

10. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2022. godinu,

11. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2023. godinu,

12. Usvajanje Plana rada i financijskog plana Centra za pomoć u kući Općine Udbina za 2023.g.,

13. Razno.-

Molimo da se ovom pozivu odazovete i sudjelujete u radu sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite na brojeve telefona 053/778-070 ili 053/778-284, e-mail: pisarnica@udbina.hr.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slobodan Bjelobaba