Raspodjela raspoloživih sredstava iz Proračuna za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa u kulturi, sportu i ostalim područjima od interesa za opće dobro

Natječaji

   REPUBLIKA HRVATSKA   

 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

        OPĆINA UDBINA

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14, 70/17, 98/19), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15,37/21), te čl. 54. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21), načelnik Općine Udbina donosi

O D L U K U

o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Udbina za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa u kulturi, sportu i ostalim područjima od interesa za opće dobro na području općine Udbina

I. Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata/programa udruga u kulturi, sportu i ostalim područjima od interesa za opće dobro na području općine Udbina za 2022. godinu iz raspoloživih sredstava Općine, u ukupnom iznosu od 55.000,00 kn (pedesetpet tisuća kuna), a koja su u Proračunu Općine Udbina za 2022. godinu planirana u:

-   Programu 1013 - Socijalna skrb i razvoj civilnog društva, Aktivnost A100006 - Tekuće donacije udrugama, crvenom križu, vjerskim organizacijama i ostalim korisnicima, pozicija R-197  Tekuće donacije u novcu udrugama.

II. Sredstva navedena u točci I. raspoređuju se u skladu sa Godišnjim planom natječaja za 2022. godinu, na temelju kojeg se raspisuje javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga u kulturi, sportu i ostalim područjima od interesa za opće dobro na području općine Udbina za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj), čiji je nositelj Općina Udbina, a koji Natječaj sa dokumentacijom za provedbu Natječaja čini sastavni dio ove Odluke. 

Sredstva se raspoređuju na način:

-  za projekte/programe iz područja kulture                                         -   14.000,00 kn,

- za projekte/programe iz područja sporta                                           -   25.000,00 kn,

- za projekte/programe iz područja zaštite zdravlja i socijalne skrbi   -   16.000,00 kn.

III. Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:

1.      tekst javnog natječaja,

2.      upute za prijavitelje,

3.      obrasce za prijavu projekta,

4.      obrasce  za provedbu projekta i izvještavanje.

 

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:

3.1. Obrazac opisa programa ili projekt

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta

3.3. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)

3.4. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta

3.5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

3.6. Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora  

3.7. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi (ako je primjenjivo).

 

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:

4.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

4.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta

4.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

4.4. Zahtjev za isplatu sredstava.

IV. Poziv i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavljuje se u cijelosti na web stranici Općine Udbina (www.udbina.hr).

V. Općina Udbina nadležna je za provedbu postupka.

Sukladno Uputama za prijavitelje, Općina Udbina imenovat će Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja te provesti otvaranje zaprimljenih prijava.

Općinski načelnik Odlukom će imenovati Povjerenstvo za ocjenjivanje i procjenu zaprimljenih projektnih prijava koje su uspješno ispunile provjeru propisanih uvjeta natječaja.

Članovi Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja i Povjerenstva za ocjenjivanje i procjenu zaprimljenih projektnih prijava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje.

VI. Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata/programa, načelnik Općine donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata/programa udruga.  

Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Općina Udbina će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore.

VII. Odluka iz točke VI. bit će objavljena na web stranici Općine Udbina (www.udbina.hr).

VIII. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina.

IX. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Udbina.

 

KLASA: 402-02/22-01/01

URBROJ: 2125-12-02/01-22-02

U Udbini, 07.01.2022. godine

                                                                                                          NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                          Josip Seuček, mag.ing.