Poziva na 3. javno savjetovanje u 2023. godini - Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Udbina

Pozivi - javno savjetovanje

         

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA    
         
KLASA: 410-04 /23-01/03
URBROJ: 2125-12-01/01-23-02
Udbina, 30.10.2023.

 

            Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13., 85/15., 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine", broj 140/09.), upućuje se

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Udbina.

Općina Udbina pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Udbina.

Javno Savjetovanje otvoreno je od 30.10. – 28.11.2023.g.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 28.11.2023.g. dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga predmetne Odluke putem priloženog obrasca na adresu elektroničke pošte pisarnica@udbina.hr , putem pošte na adresu Općina Udbina, Stjepana Radića 6, Udbina ili osobno predajom u pisarnici.

 

                                                                                                             NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                      Josip Seuček, mag. ing.