Poziva na 2. javno savjetovanje u 2023. godini - Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Pozivi - javno savjetovanje

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA              

KLASA: 363-02/23-01/02

URBROJ: 2125-12-01/01-23-01

Udbina, 23.10.2023.

            Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ('Narodne novine' broj 25/13., 85/15., 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ('Narodne novine', broj 140/09.), upućuje se

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Općina Udbina pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.

Javno Savjetovanje otvoreno je od 23.10. – 21.11.2023.g.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 21.11.2023.g. dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga predmetne Odluke putem priloženog obrasca na adresu elektroničke pošte pisarnica@udbina.hr , putem pošte na adresu Općina Udbina, Stjepana Radića 6, Udbina ili osobno predajom u pisarnici.

 

                                                                                                             NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                      Josip Seuček, mag. ing.