Poziv na 7. javno savjetovanje u 2023. godini - Proračun Općine Udbina za 2024. godinu i projekcija Proračuna za 2025. g. i 2026. g

Pozivi - javno savjetovanje

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA  

KLASA: 400-01/23-01/01
URBROJ: 2125-12-01/01-22-09
Udbina, 14.11.2023.

Temeljem odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15,69/22) upućuje se 


J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 
Proračuna Općine Udbina za 2024. godinu i projekcija Proračuna za 2025. i 2026.g.

Prijedlog Proračuna Općine Udbina za 2024. godinu i projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu upućuje se u postupak Javnog savjetovanja kako bi se, u skladu s načelima transparentnosti i otvorenosti te participacije građana u lokalnom upravljanju, građane upoznalo s Prijedlogom proračuna prije njegova donošenja.
Savjetovanje traje od 14.11. – 05.12.2023.g., a razlog vremenski kraćem savjetovanju je trajanje same procedure i rokovi donošenja Proračuna od strane Općinskog vijeća Općine Udbina. Proračun ima strogu proceduru donošenja sa striktnim rokovima što je propisano Zakonom o proračunu što uvjetuje mogućnost dužine trajanja informiranja javnosti prije njegovog usvajanja.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da do 05.12.2023.g. dostave svoje preporuke, prijedloge i komentare na Prijedloga Proračuna za 2024. godinu i projekcije Proračuna za 2025. i 2026.g. putem priloženog obrasca na adresu elektroničke pošte pisarnica@udbina.hr  putem pošte na adresu Općina Udbina, Stjepana Radića 6, Udbina ili osobno predajom u pisarnici.
Preporuke, prijedloge i komentare biti će moguće dostavljati i na usvojeni proračun za razdoblje 2024. – 2026.g.,a kako bi se zaprimljeni komentari mogli razmotriti prilikom izrade proračuna za razdoblje 2025. – 2027.g.


                                                                                                             NAČELNIK OPĆINE
                                                                                                      Josip Seuček, mag. ing.