Poziv na 2. javno savjetovanje u 2022. godini - Proračun Općine Udbina za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. g. i 2025. g

Pozivi - javno savjetovanje

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA              

KLASA: 400-01/22-01/01

URBROJ: 2125-12-01/01-22-08

Udbina, 04.11.2022.

            Temeljem odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15,69/22) upućuje se 

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 

Proračuna Općine Udbina za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025.g.          

Sa ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi Proračuna za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025.g.  Općina Udbina pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja istog. Savjetovanje traje od 04.11. – 14.11.2022.g., a razlog vremenski kraćem savjetovanju je trajanje same procedure i rokovi donošenja Proračuna od strane Općinskog vijeća Općine Udbina.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14.11.2022.g. dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Proračuna za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025.g. putem priloženog obrasca na adresu elektroničke pošte pisarnica@udbina.hr , putem pošte na adresu Općina Udbina, Stjepana Radića 6, Udbina ili osobno predajom u pisarnici.

Svi prijedlozi  moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna (ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje unutar istih izvora financiranja).

 

                                                                                                             NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                      Josip Seuček, mag. ing.