Poziv na 1. javno savjetovanje u 2023. godini - Odluka o gospodarenju nekretninama Općine Udbina

Pozivi - javno savjetovanje

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA              

KLASA: 406-06/23-01/01

URBROJ: 2125-12-02/02-23-1

Udbina, 24.03.2023.

 

            Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ('Narodne novine' broj 25/13. , 85/15. i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ('Narodne novine', broj 140/09.), upućuje se

 

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Udbina

S obzirom na vremenski odmak od donošenja prvobitne Odluke o gospodarenju nekretninama iz 2013. godine,  činjenicu da je u 2018. godine stupio na snagu novi Zakon o upravljanju državnom imovinom, a nakon toga i uredbe koje se temelje na istome, uočena je potreba za usklađenjem postojeće Odluke o gospodarenju nekretninama. U odnosu na važeću Odluku, predložena Odluka je opširnija s detaljno razrađenom procedurom postupanja te je usklađena sa zakonima koji reguliraju tu tematiku.

Odluka se donosi shodno Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima gdje se u članku 35. st. 8.  propisuje da se na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave na odgovarajući način primjenjuju pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, ako nije što drugo određeno zakonom, niti proizlazi iz naravi tih osoba, dok je člankom 391. određen način raspolaganja nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nadalje Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi) u članku 67. određeno je da sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koje pripadaju jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čine njezinu imovinu kojom jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati pažnjom dobrog gospodara.

Javno Savjetovanje otvoreno je od 24.03. – 24.04.2023.g.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 24.04.2023.g. dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt predmetne Odluke putem priloženog obrasca na adresu elektroničke pošte pisarnica@udbina.hr , putem pošte na adresu Općina Udbina, Stjepana Radića 6, Udbina ili osobno predajom u pisarnici.

 

                                                                                                             NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                      Josip Seuček, mag. ing.