Poziv na 1. javno savjetovanje u 2022. -Odluka o držanju domaćih životinja

Pozivi - javno savjetovanje

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA              

KLASA: 322-02/22-01/01

URBROJ: 2125-12-02/02-22-1

Udbina, 03.02.2022.

 

            Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ('Narodne novine' broj 25/13. i 85/15.) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ('Narodne novine', broj 140/09.), upućuje se

 

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja te postupanju sa napuštenim ili izgubljenim domaćim životinjama na području općine Udbina

 

Sa ciljem djelotvornije provedbe Zakona o zaštiti životinja te ostalih propisa u domeni Jedinice lokalne samouprave koji reguliraju držanje domaćih životinja, Općina Udbina pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja te postupanju sa napuštenim ili izgubljenim domaćim životinjama na području općine Udbina.

Javno Savjetovanje otvoreno je od 03.02. – 04.03.2022.g.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 04.03.2022.g. dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga predmetne Odluke putem priloženog obrasca na adresu elektroničke pošte pisarnica@udbina.hr , putem pošte na adresu Općina Udbina, Stjepana Radića 6, Udbina ili osobno predajom u pisarnici.

 

                                                                                                             NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                      Josip Seuček, mag. ing.