Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za pomoć u kući Općine Udbina

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
      OPĆINA UDBINA
KLASA: 112-03/22-01/03
URBROJ: 2125-12-03-22-1

U Udbini, 29.07.2022.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 03/21), a u svezi članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22), te članka 10. Statuta Centra za pomoć u kući Općine Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 13/18), Općinsko vijeće Općine Udbina raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za pomoć u kući Općine Udbina (m/ž)

 

1.         Ravnatelj/ica Centra                                   - 1 izvoditelj

Za ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja je hrvatski državljanin, koja ima najmanje srednju stručnu spremu te u odnosu na koju ne postoji zapreka iz čl. 261. stavka 1.  Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22).

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine odnosno dok postoji potreba za djelatnošću Centra, a ugovor o radu se sklapa na puno radno vrijeme.

Na javni natječaj se, temeljem čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08, 69/17), mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

-       životopis,

-       dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

-       dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, diplome ili drugo), 

-       dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (elektronički zapis odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-       izjava o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi prema čl.261., st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (tekst izjave nalazi se na web stranici Općine Udbina)

-       uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana do dana objave natječaja),

-       dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije (preslika vozačke dozvole). 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina obvezni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku na adresu:

CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA,

STJEPANA RADIĆA 6,

53 234 UDBINA,

s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za pomoć u kući Općine Udbina“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje su podnijele prijavu na natječaj suglasne su da Općina Udbina dalje obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UDBINA

 

                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                               Slobodan Bjelobaba