Javni natječaj - Viši referent za upravno –administrativne poslove i komunalnu djelatnost 

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Jedinstveni upravni odjel
 
KLASA: 112-02/23-01/01
URBROJ: 2125-12-02/01-23-2
Udbina, 27.02.2023.
 
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Udbina raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina

 
Raspisuje se javni natječaj za prijem u službu, na radno mjesto:
Viši referent za upravno –administrativne poslove i komunalnu djelatnost 
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca
 
Stručni uvjeti:
-          sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke,
-          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
-          poznavanje rada na računalu, 
-          položen državni ispit.
 
Opći uvjeti za prijam u službu su:
-          punoljetnost,
-          hrvatsko državljanstvo,
-          zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova na koje se osoba prima.
 
Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji imaju ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene struke, a nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u propisanom roku od dana prijma u službu.
 
Osobama s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju («Narodne novine» br. 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje,  odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19).
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. 
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
 
Opis posla radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata i ostale informacije o natječajnom postupku objavit će se na web stranici Općine Udbina  www.udbina.hr 
 
Vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web stranici Općine Udbina najmanje 5 dana prije održavanje provjere.
 
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.
Uz  prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
-  životopis,
-  dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
-  dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima što se dokazuje sljedećim dokumentima:
a)      potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis 
b)      potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (presliku rješenja o rasporedu na radno mjesto ili ugovora o radu) iz kojeg je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo na poslovima  tražene stručne spreme i struke,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
-  vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
- dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika certifikata, indeksa ili svjedodžbe, ukoliko je polagao/la predmet informatiku  ili vlastoručno potpisana izjava),
-  dokaz o položenom državnom ispitu ukoliko ga je podnositelj prijave položio (preslika svjedodžbe).
 
Osobe koje su podnijele prijavu na natječaj suglasne su da Općina Udbina dalje obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.
 
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku svu traženu dokumentaciju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.  
 
Urednom prijavom će se smatrati prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ neposredno ili poštom na adresu: OPĆINA UDBINA, Jedinstveni upravni odjel, Stjepana Radića 6, 53 234 Udbina, s naznakom „Prijava na natječaj za prijam službenika u službu“.  
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 

PROČELNICA

Vesna Rosandić Topalović, mag. oec.