Financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i ostalim područjima od interesa za opće dobro na području Općine Udbina za 2021.g.

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 29/16), te Godišnjeg plana natječaja u 2021. godini za financiranja projekata i programa koje provode udruge na području općine Udbina iz sredstava proračuna Općine Udbina , a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Udbina, općinski načelnik donosi Odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA
za financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i ostalim područjima od interesa za opće dobro na području Općine Udbina za 2021.g.

I.

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje  javnih potreba u 2021.godini.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

1. KULTURA:
Programi udruga i ostalih korisnika u kulturi u slijedećim kulturnim djelatnostima:
* u glazbeno-scenskoj, kazališno-scenskoj i plesnoj djelatnosti,
* izložbenim i ostalim programima u likovnoj djelatnosti,
* zaštita i očuvanja kulturnih dobara i sakralnih objekata,
* njegovanje tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog) na području Općine Udbina,
* manifestacije i ostale aktivnosti svih korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u općini Udbina.

2. SPORT:
Programi udruga i ostalih korisnika u sportu, a koji su u svezi s:
* poticanjem i promicanjem sporta
* provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži
* djelovanjem sportskih udruga i sportske zajednice
* sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana
* sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima, te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša.

3. OSTALA PODRUČJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO:
U javne potrebe iz ostalih područja spadaju udruge koje se bave aktivnostima koje su
od značaja za razvoj i unapređenje Općine Udbina.


Osim za financiranje programa i projekata, natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje:
* podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,
* programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima,
* rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja,
* obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.


II.

Uvjeti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:
* da su udruge upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
* da su se svojim Statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
* da program/projekt, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja,
* da su uredno ispunile sve financijske obveze prema Općini i drugim javnim izvorima (u suprotnom će svaka prijava novog programa i/ili projekta na natječaj biti odbijena),
* da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,
* da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe,
* da općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
* da imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili na drugi prikladan način),
* da imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,
* da imaju uređen sustav prikupljanja članarina i uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.

Osim navedenih uvjeta u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, propisuju se i slijedeći uvjeti:
* primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama zasnovan na samoprocjeni u prepoznavanju potreba korisnika i dokazima o pružanju odgovarajuće razine usluga u skladu sa standardima kvalitete i ciljevima svog djelovanja,
* uključenost volonterskog rada u provedbu programa ili projekata, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu,
* umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, pogotovo s udrugama koje djeluju na području Općine radi prijenosa znanja, jačanja sposobnosti i održivosti udruga koje djeluju na području Općine,
* održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno omogućavanje novog zapošljavanja stručnih osoba i doprinos smanjenju nezaposlenosti i gospodarskom rastu na razini Općine kroz provedbu programa, odnosno projekata,
* ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga i predstavnika javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj općinske zajednice.

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište na području Republike Hrvatske, registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim društvenim  djelatnostima, te upisane u odgovarajući Registar kao i u Registar neprofitnih organizacija.

III.

Prijava na javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:
1. obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:
Obrazac 1 - Obrazac opisa programa ili projekta
Obrazac 2 - Obrazac proračuna programa ili projekta
Obrazac 3 - Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac 4 - Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta
Obrazac 5 - Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 6 - Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora
Obrazac 7- Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi
2. dokaz o registraciji udruge ne stariji od tri mjeseca, te dokaz o upisu u Registar neprofitne organizacije,
3. preslika ovjerenog Statuta udruge prijavitelja i partnera
4. preslika ovjerenog zapisnika s posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog tijela,
5. preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluku upravljačkog tijela o ne sastavljanju financijskog izvješća (za one koje nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća) za 2020. godinu,
6. dokaz o transparentnom financijskom poslovanju uz naznaku web stranice,
7. potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave ili partner nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja – ne starija od 30 dana,
8. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđivan, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta,
9. presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije ukoliko prijavitelj istu posjeduje (MZOS ili sl.),

Uz prijavu mogu se dostaviti:
a) zapisi, publikacije, novinski članci, fotografije koji opisuju rad organizacije civilnog društva i koji se odnose na projekt/program,
b) pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim organizacijama civilnog društva, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,
c) pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.

Neće se razmatrati prijedlozi koje pristignu izvan roka određenog javnim natječajem, nepotpuni prijedlozi, prijedlozi podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Općini Udbina i drugim javnim izvorima te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu.

Neće se razmatrati niti prijedlozi za financiranje projekata/programa čije se aktivnosti neće održavati na području općine Udbina.

IV.

Projekti/Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Udbina.

V.

Prijedlozi pripremljeni u skladu sa ovim Natječajem mogu se slati u roku od 30 dana od dana objave Poziva, do zaključno 03.03.2021. godine na adresu:

OPĆINA UDBINA,
Stjepana Radića br.6
53234 UDBINA,
s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA JAVNE POTREBE 2021“

ili u zatvorenoj koverti predajom u pisarnici Općine Udbina zaključno s 03.03.2021.g.
 
Obvezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Udbina: www.udbina.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Udbina
 
Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon: 053/778-284, 053/778-070 ili na e-mail: opcina.udbina@gs.t-com.hr.

KLASA: 022-05/21-01/01
URBROJ: 2125/12-01-20-03
Udbina, 01.02.2021. godine

Načelnik Općine:
Josip Seuček, mag.ing.