Utorak, 16.Kolovoz 2022.

Poziv umirovljenicima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
KLASA:551-01//22-01/02
URBROJ:2125-12-02/04-22-03
U Udbini, 16.08.2022.
 

Na temelju  članka 54. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 03/22) i Odluke Općinskog vijeća Općine Udbina o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima KLASA: 551-01/22-01/02, URBROJ: 2125-12-03-22-02 („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 20/22) načelnik Općine Udbina raspisuje

JAVNI POZIV

umirovljenicima s područja općine Udbina za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne novčane pomoći 

 

I.

Predmet ovog javnog poziva je podnošenje zahtjeva umirovljenika za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne novčane pomoći.

II.

Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći  mogu ostvariti umirovljenici koji:

-          imaju prebivalište na području Općine Udbina,

-          čija  zadnja isplaćena mirovinska primanja (uključujući inozemnu mirovinu  i sve dodatke)  ne iznose više od 1.750,00 kn mjesečno, neovisno o kojoj se mirovini radi  (starosna, obiteljska, invalidska i sl),

-          nisu evidentirani (niti njihov bračni partner) kao primatelji državnih potpora u poljoprivredi za 2021.g. u iznosu većem od 10.000,00 kn.

III.

Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći može ostvariti samo jedna osoba iz kućanstva.

IV.

Visina jednokratne novčane pomoći za isplatu utvrdit će se po provedenom Javnom pozivu i utvrđenom broju korisnika koji udovoljavaju kriterijima, te iznosu raspoloživih sredstava u Proračunu Općine Udbina za 2022.g. Program 1013 -Socijalna skrb i razvoj civilnog društva, A1000005- Pomoć građanima i kućanstvima.

V. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne novčane pomoći na propisanom obrascu (dostupan na web stranici www.udbina.hr i u pisarnici Općine) s popratnom dokumentacijom podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Udbina osobno ili poštom na adresu Stjepana Radića 6, 53 234 Udbina ili na email: pisarnica@udbina.hr

Za ostvarivanje prava, uz vlastoručno potpisani obrazac, podnositelj je dužan priložiti:

-          presliku osobne iskaznice,

-          presliku „odreska“ od zadnje isplaćene mirovine ili drugi odgovarajući dokaz o visini mirovine,

-          presliku tekućeg računa.

VI.

 Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se do 15.09.2022. godine, svakim radnim danom  u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

VII.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola. U javnom pozivu svi sudionici obvezuju se da će sa zaprimljenim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).

 Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći