Utorak, 25.Listopad 2022.

Javni poziv u postupku evidentiranje nerazvrstane ceste u Toliću

   REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
       OPĆINA UDBINA
KLASA:943-01/14-01/01
UR.BROJ:2125-12-02/02-22-76
U Udbini, 25.10.2022. godine
 

                                Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 , 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetski elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

            Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta LC 59098 - Tolić u naselju Tolić na katastarskoj čestici 3066 u k.o. KRBAVA o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

            Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Udbina.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane cesta izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. MARIJAN VLAINIĆ, Nikole Tesle 7, Gospić.

          Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 02. studenog 2022. god. u 09,00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

           Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat u Uredu ovl. inženjera geodezije vl. Marijan Vlainić, Nikole Tesle 7, Gospić, dana 04. studeni 2022. godine u 12,00 sati, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

                Načelnik Općine: 

Josip Seuček mag.ing.