Srijeda, 16.Kolovoz 2023.

Javni poziv - Dan hr. mučenika

           

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA    

          

KLASA: 610-03/23-01/01

URBROJ: 2125-12-01/08-23-02

U Udbini, 16.08.2023. godine

J A V N I  P O Z I V

za privremeno korištenje lokacija namijenjenih za postavu pokretnih i montažnih naprava u Udbini dana 09. rujna 2023. godine povodom proslave 

Dana hrvatskih mučenika

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe na podnošenje zahtjeva za korištenje javnih površina - lokacija u Udbini dana 09. rujna 2023. godine, povodom obilježavanja Dana hrvatskih mučenika, namijenjenih za postavljanje štandova, stolova i drugih montažnih ili pokretnih naprava s kojih se mogu vršiti trgovačke i ugostiteljske usluge u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.       

Prikaz lokacija po namjenama, površinama i cijenama:

Lokacije za korištenje označene brojevima od 1 - 36 namijenjene za trgovačke djelatnosti, odnosno lokacije označene od A – I namijenjene za ugostiteljske djelatnosti ovisno o namjeni prikazane su na situaciji koja je prilog ovog poziva, a može se pogledati na web stranici Općine Udbina (www.udbina.hr).

Prednost pri korištenju daje se ponuditelju koji ponudi veću cijenu naknade korištenja.

U slučaju da bude više ponuditelja prednost se daje ponuditelju koji zakupljuje veću površinu, a u slučaju da dva ili više ponuditelja podnesu identičan zahtjev za istu lokaciju pravo prvenstva ima podnositelj čiji zahtjev je ranije podnesen.

Za vrijeme korištenja javne površine osigurava se priključak na električnu mrežu, pitka voda i kemijski sanitarni čvor. Korisnik površine je dužan osigurati ispravan elektro-kabel za priključenje, a ukoliko se utvrdi neispravnost istom se neće osigurati priključak.       

Za podnošenje zahtjeva za korištenje javne površine koristi se propisani obrazac koji se nalazi u prilogu ovog poziva uz koji ponuditelj treba priložiti:

-           presliku upisnika u Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo/rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe/obrtni registar za fizičke osobe/ presliku rješenja o registraciji za udruge građana ili drugi odgovarajući dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti,

-           presliku osobne iskaznice odgovorne osobe.

Visina ponuđene naknade za korištenje površine ne može biti niža od navedene početne cijene.

Općina Udbina provesti će postupak odabira, te podnositeljima dostaviti Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda, te će se istima izdati Potvrda za korištenje lokacije po dostavljanju dokaza u uplati naknade. Dokaz o uplati naknade i Potvrdu za korištenje lokacije korisnik  je dužan imati kod sebe na dan manifestacije te je pokazati komunalnom redaru prije zauzimanja lokacije.

Nedodijeljene lokacije po ovom javnom pozivu dodijelit će se po uvjetima ovog poziva, na licu mjesta, preko komunalnog redara Općine Udbina uz dostavu sve navedene dokumentacije.

Rok za dostavljanje ponude u pisanom obliku i u skladu s ovim pozivom je 04.09.2023. godine. 

Poziv se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Udbina i na web stranici Općine Udbina (www.udbina.hr) gdje  je  moguće  preuzeti Obrazac zahtjeva i izvršiti uvid u lokacije.

Uvid na terenu moguć je uz prethodnu najavu na tel. 053/778-614 , MOB: 095 392 6512  (gđa. MILKA LIPOVAC).

Pisani zahtjevi mogu se dostaviti neposrednom predajom istih u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela ili poštanskom pošiljkom u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel, Stjepana Radića 6, 53 234 Udbina, s naznakom ''NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE NA DAN HRVATSKIH MUČENIKA“.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

             Općina Udbina zadržava pravo da sukladno svojim interesima odbije svaku ponudu i poništi javni poziv i pri tom ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

 

                                                                                                          OPĆINA UDBINA

Raspored lokacija

Odluka o korištenju javne površine

Obrazac - Ponuda za korištenje lokacije