Nabava

Registar ugovora nabave

Objave Registara ugovora i okvirnih sporazuma te Pregled ugovora nabave ispod zakonskog praga. propisane su Zakonom o javnoj nabavi NN (120/16), Zakonom o pravu na pristup informacijama  te Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna objavljuju se i u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), Registar ugovora Općine Udbina, sklopljenih od 1. siječnja 2018. godine i sve njegove kasnije promjene, dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, rubrika REGISTAR UGOVORA.“