JN 19-2021_Promidžba i vidljivost za projekt „Mobilno reciklažno dvorište Udbina“

Jednostavna nabava

Provededena jednostavana nabava JN 19_2021_Promidžba i vidljivost za projekt „Mobilno reciklažno dvorište Udbina“ u sklopu projekta nabave mobilnog reciklažnog dvorišta.