JN 01_2022_Električna energija

Jednostavna nabava

Proveden postupak jednostavne nabave JN 01_2022_Električna energija za 2022. godinu