Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

Ispis

   REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

 KLASA:943-01/14-01/01

UR.BROJ:2125/12-01-20-51

U Udbini, 20.10.2020. godine

               

                Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

 JAVNI POZIV

             Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC D1 - Poljice u naselju POLJICE, na katastarskim česticama 2886, 2885, 2884/1, 2866, 2865/2, 2863, 2862, 2750/1 u k.o. MUTILIĆ i kat. česticama 1434/11, 1496, 3113, 2379, 2427, 2428, 3106, 2374/1, 1647 u k.o. KOMIĆ o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

             Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Udbina.

             Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane cesta izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. ZDRAVKO PAVELIĆ, Ulica Bartola Kašića 2, Otočac.

             Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 23. listopada 2020. god. u 09,00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

 Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat u Uredu ovl. inženjera geodezije vl. Zdravko Pavelić, Bartola Kašića 2, Otočac, dana 26. listopada 2020. godine u 12,00 sati, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

               

 Načelnik Općine:

Josip Seuček mag.ing.