Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 16/2021

Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

KLASA: 406-02/20-01/06
URBROJ: 2125/12-01-21-02
Udbina, 17.05.2021. god


Zainteresiranim gospodarskim subjektima


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU RADNOG STROJA

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Nabava radog stroja“. Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-19-6 od 12.12.2019. godine.

1. Naručitelj i kontakti
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Josip Seuček mag. ing., načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Broj telefona: 053/778-283
Kontakt osoba: Zlatko Brkić
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave: JN 16/2021

3. Vrsta postupka nabave: Provodi se postupak jednostavne nabave robe koji je izuzet od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. stavak 1. točka 1.a Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 120/16)

4. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 198.000,00 kn.

5. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja uvjeta navedenih u pozivu)

6. Opis predmeta nabave: Predmet nabava je nabava radnog stroja mini rovokopača sukladno tehničkim specifikacijama, a za potrebe rada trgovačkog društva Kraljevca d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju koje je vlasništvu Općine Udbina.
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 43200000-5 -Strojevi za zemljane radove i iskopavanje te pripadajući dijelovi

7. Tehničke specifikacije predmeta nabave, vrste i kvaliteta predmeta nabave.
Ponuđeni radni stroj mora odgovarati tehničkim specifikacijama koje su sastavni dio ovog poziva. Ponuđeni radni stroj mora biti isključivo nov.
Ponuditelj mora uz svoju ponudu dostaviti i službeni katalog i/ili drugu tehničku dokumentaciju iz koje će moguće biti nedvosmisleno utvrditi da ponuđene karakteristike radnog stroja odgovaraju traženim karakteristikama.

8. Uvjeti nabave
Način izvršenja: ugovor
Rok isporuke robe: 10 dana od potpisa ugovora
Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda
Mjesto isporuke robe: FCO lokacija naručitelja
Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

9. Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti ponuditelja:
9.1. Obvezne osnove za isključenje
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, a koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana dostave poziva

9.2. Uvjeti i dokazi sposobnosti ponuditelja
Ponuditelj mora posjedovati profesionalnu i tehničku sposobnost za izvršenje predmeta nabave.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
         1. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi njegova poslovnog djelovanja iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za  obavljanje tražene isporuke robe. Dokaz se može priložiti u neovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostave poziva.

        2. Izjava o servisu u kojoj ponuditelj navodi da može osigurati potreban servis unutar trajanja jamstvenog roka.

10. Sadržaj, način i rok dostave ponude
Ponuda mora sadržavati:
1. PONUDBENI LIST (popunjen, potpisan i ovjeren)
2. DOKAZ OSNOVE ZA ISKLJUČENJE
3. DOKAZE UVJETA SPOSOBNOSTI
4. PONUDBENI TROŠKOVNIK
5. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE STROJA
6. DOKAZ TRAŽENIH SPECIFIKACIJA STROJA (katalog ili druga tehnička dokumentacija)
7. IZJAVA O SERVISU/KVARU

Način izrade ponude:
a) Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
b) Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (uvezuje se jamstvenikom s pečatom)
c) Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
d) Ponuda se dostavlja u izvorniku, papirnatom obliku, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe ponuditelja
e) Ponuda se piše neizbrisivom tintom

Oblik ponude i način dostave ponude:
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom „Nabava radnog stroja“, s naznakom „ne otvaraj“.
Adresa dostave navedena je u točci 1. Poziva.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 28.05.2021. u 12:00 sati.

11. Otvaranje ponuda: Povjerenstvo otvara ponude po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 (tri) dana od isteka navedenog roka.

12. Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju: Odluka o odabiru ili poništenju nabave biti će donesena u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te će ista biti dostavljena zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Ponuditelju, bez odgode, na dokaziv način.

13. Pouka o pravnom lijeku: Protiv Odluke o odabiru ili poništenju postupka jednostavne nabave nije dopuštena žalba, ali se može uložiti prigovor.

14. Prilozi
a) PONUDBENI LIST
b) PONUDBENI TROŠKOVNIK
c) TEHNIČKE SPECIFIKACIJE STROJA
d) IZJAVA O SERVISU/KVARU


Ovlašteni predstavnici naručitelja