Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 15/2020

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

 KLASA: 406-02/20-01/09

URBROJ: 2125/12-01-20-03

Udbina, 28.04.2020. god

 

- zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA

Uslugu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

  

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete“

Postupak predmetne jednostavne nabave provodi se sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-19-06 od 12.12.2019. godine.

1. Naručitelj i kontakti

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-283

Kontakt osoba: Zlatko Brkić

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave: JN 15/2020

3. Predmet postupka jednostavne nabave: Predmet postupka nabave je usluga

održavanja javne rasvjete u naseljima Općine Udbina.

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 50232100-1 – usluge održavanja ulične rasvjete

Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku koji su sastavni dio Poziva.

4. Vrsta postupka nabave: Provodi se postupak jednostavne nabave usluge koji je izuzet od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 120/16)

5. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 80.000,00 kn bez PDV-a

6. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja uvjeta navedenih u pozivu)

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti

Način izvršenja: Okvirni sporazum

Rok izvršenja ugovora: 24 mjeseci

Uvjeti koje ponuditelj mora ispuniti:

-               razlozi isključenja (potvrda o plaćanju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje)

-               pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)

-               tehnička sposobnost (izjava i potvrda o stručnoj spremi i radnom iskustvu kvalificiranog zaposlenika, izjava o raspolaganju tehničkom opremom

-               jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Sporazuma)

 

8. Način i rok dostave ponude

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete“ – „NE OTVARAJ“ na adresu dostave navedenu točci 1. Poziva. 

Rok za dostavu ponude je 11.05.2020. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi  i troškovniku.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;

  

Ovlašteni predstavnici naručitelja

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Jednostavna nabava Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 15/2020