Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 31/2019

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Klasa: 310-02/19-01/07
Urbroj: 2125/12-01-19-02
Udbina, 21. studeni 2019. godine

                                                                                              - zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet: Poziv za dostavu ponuda

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu – čišćenje snijega“
Postupak jednostavne nabave provodi se temeljem članka 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18), članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 26/18) te sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

1. Naručitelj i kontakti
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Josip Seuček mag.ing., načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Kontakt osoba: Stanko Momčilović
Broj telefona: 053/778-283
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave: JN 31/2019

3. Predmet postupka jednostavne nabave: Predmet postupka nabave je usluga
održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu – čišćenje snijega u tri naselja Općine Udbina (Udbina, Frkašić i Grabušić)
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 90620000-9 – usluge čišćenja snijega
Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

4. Vrsta postupka nabave: Provodi se postupak jednostavne nabave usluge koji je izuzet od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 120/16)


5. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave iznosi 170.000,00 kn bez PDV-a

6. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja uvjeta navedenih u pozivu)

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti
Način izvršenja: Okvirni sporazum na vrijeme od 4 godine s jednim gospodarskim subjektom
Uvjeti koje ponuditelj mora ispuniti:
- razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju)
- pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
- važeća polica osiguranja

8. Način i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu“ – „NE OTVARAJ“ na adresu dostave navedenu točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 02.12.2019. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

                                                                                                                                           Ovlašteni predstavnici naručitelja

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Jednostavna nabava Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 31/2019