Općina Udbina

Ličko-senjska županija

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Poziv vlasnicima kuća za odmor

E-mail Ispis PDF

   REPUBLIKA HRVATSKA 

 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

 KLASA: 410-15/21-01/01

UR.BROJ: 2125/12-01-21-01

Udbina, 08.03.2021. godine

 

Sukladno članku 14. Odluke o lokalnim porezima Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 23/19), Općina Udbina objavljuje

POZIV VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Udbina da najkasnije do 31.03.2021. godine dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće. 

Sukladno odredbama čl. 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članku 10. Odluke o lokalnim porezima Općine Udbina obveznik poreza na kuću za odmor je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Udbina.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Obrasci za prijavu mogu se podići u Općini Udbina, Stjepana Radića 6 ili na donjoj poveznici.

 Obrazac

Ažurirano: Ponedjeljak, 08 Ožujak 2021 13:52

Javni natječaj za prodaju motornih vozila

E-mail Ispis PDF

Javni natječaj za prodaju motornih vozila u vlasništvu Općine Udbina prikupljanjem pisanih ponuda do 05.03.2021.

Tekst natječaja sa ponudbenim obrascem

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Ažurirano: Ponedjeljak, 08 Ožujak 2021 13:41

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 12/2021

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

 KLASA: 406-02/21-01/01

URBROJ: 2125/12-01-21-02

Udbina, 11.02.2021. god

 

 ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

  

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA

NABAVU DRVA ZA OGRIJEV ZA KORISNIKE SOCIJALNE SKRBI U 2021. GODINI

  Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Nabava drva za ogrjev za korisnike socijalne skrbi u 2021. godini“. Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-19-06 od 12.12.2019. godine.

 1. Podaci o naručitelju

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček mag.ing., načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-283

Kontakt osoba: Zlatko Brkić

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 2. Evidencijski broj nabave: JN 12/2021

3. Predmet postupka jednostavne nabave: Predmet postupka nabave je nabava drva za ogrjev za korisnike socijalne skrbi na području općine Udbina u 2021. godini.

 Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 03413000-8 ogrjevno drvo

 4. Vrsta postupka nabave: Provodi se postupak jednostavne nabave usluge koja je izuzeta od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 120/16)

 5. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 80.000,00 kn bez PDV-a

 6. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja uvjeta navedenih u pozivu)

 7. Opis predmeta nabave i troškovnik: Predmet postupka nabave je nabava i prijevoz drva za ogrjev za 90 korisnika socijalne skrbi na području općine Udbina u naseljima: Udbina, Ondić, Kurjak, Komić, S. Gora, Grabušić, Visuć, Podlapača, Bunić, Debelo Brdo, Krbava, Šalamunić, Mekinjar, Pećani i Jošan.

Ogrjevno drvo treba biti vrste bukva ili hrast, II klasa.

Drvo treba biti izrezano na dužinu 25-33 cm i iscijepano na način da je prikladno za štednjak na drva. Drvo treba biti pripremljeno u rasutom stanju. Predviđena ukupna količina je 180 prostornih metara odnosno 2 prostorna metra po korisniku (1x1x2) metra.

Ogrjevno drvo se dostavlja pojedinom korisniku na adresu stanovanja prema popisu koji će pripremiti naručitelj.

Količina, specifikacija i kvaliteta predmeta nabave navedena je u priloženom troškovniku

Mjesto isporuke robeje kućna adresa pojedinog korisnika socijalne skrbi (popis korisnika sa adresom će biti sastavni dio ugovora)

 8. Uvjeti nabave

Način izvršenja: Ugovor o isporuci robe

Rok isporuke robe:

- početak isporuke robe: 2 tjedna od potpisivanja ugovora

- završetak isporuke robe: do kraja 2021. godine

Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka valjanog računa koji se dostavlja nakon uspješno izvršene usluge

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

 9. Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti ponuditelja:

9.1. Obvezne osnove za isključenje

Naručitelj će isključiti ponudu ponuditelja sukladno odredbi članka 251. stavka 1. ZJN 2016. Kao dokaz nepostojanja razloga za isključenje ponuditelj u ponudi dostavlja:

 • izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin,

 Radi lakšeg sastavljanja i ovjeravanja gore navedene izjave, Naručitelj je kao sastavni dio poziva priložio Izjavu, OBRAZAC 1.

 9.2. Uvjeti sposobnosti

Ponuditelj mora posjedovati sposobnost za izvršenje predmeta nabave. Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj je dužan dostaviti:

a) Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana iz kojeg mora biti vidljivo da jegospodarski subjekt registriran zaobavljanje djelatnosti predmeta nabave odnosno za djelatnost skupina 2.20. sječa drva prema NKD-u 2007.

b) Gospodarski subjekt mora raspolagati tehničkom opremom za izvršenje usluge odnosno minimalno posjedovati cjepač i vozilo za transport drveta.

 9.3. Ostali uvjeti sposobnosti

Gospodarski subjekt ne smije imati dugovanja prema naručitelju i trgovačkim društvima u vlasništvu naručitelja u trenutku potpisa ugovora o nabavi.

10. Jamstva

10.1 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj je dužan ishoditi i predati naručitelju, najkasnije u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora, bezuvjetnu, na prvi poziv i "bez prigovora" garanciju banke za dobro ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza, u visini od 5 % (pet posto) ugovorene vrijednosti bez PDV-a. Gospodarski subjekt može umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora dati novčani polog.

Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje na:

IBAN: HR5423400091846700001

BIC(SWIFT) code: PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb d.d

Model: HR68, Poziv na broj: 9016-OIB ponuditelja

Opis plaćanja: polog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, JN 12/2021

 U slučaju da odabrani ponuditelj povrijedi ugovorne obveze, naručitelj će pisanim putem obavijestiti odabranog ponuditelja o namjeri naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora, te mu u istom pismenu odrediti primjeren rok za uredno ispunjenje ugovornih obveza. Ukoliko niti nakon u pismenu određenog primjerenog roka odabrani ponuditelj ne postupi i ne postane uredan u ispunjenju ugovornih obveza, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

 Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju u roku 3 (tri) dana od isteka ugovora.

 11. Sadržaj, način i rok dostave ponude

Ponuda mora sadržavati:

 1. PONUDBENI LIST,
 2. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE

- izjava o nekažnjavanju (ovjerenu izjavu se od strane javnog bilježnika dostavlja odabrani ponuditelj prije potpisa ugovora)

             3.UVJETI SPOSOBNOSTI:

- izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar ne stariji od 3 mjeseca

- popis tehničke opreme za izvršenje ugovora

4.TROŠKOVNIK (popunjen, potpisan i ovjeren)

             Način izrade ponude:

 1. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
 2. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom)
 3. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
 4. Ponuda se dostavlja u izvorniku, papirnatom obliku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja
 5. Ponuda se piše neizbrisivom tintom

 Oblik ponude i način dostave ponude:

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom „Nabava drva za ogrjev za korisnike socijalne skrbi u 2021. god.“ s naznakom ne otvaraj.

Adresa dostave navedena je u točci 1. Poziva.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 26.02.2020. u 12:00 sati.

 12. Otvaranje ponuda: Povjerenstvo otvara ponude po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 (tri) dana od isteka navedenog roka.

 13. Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju: Odluka o odabiru ili poništenju nabave biti će donesena u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te će ista biti dostavljena zajedno s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda svakom Ponuditelju, bez odgode, na dokaziv način.

 14. Pouka o pravnom lijeku: ProtivOdluke o odabiru ili poništenju postupka jednostavne nabave nije dopuštena žalba, ali se može uložiti prigovor.

 15. Prilozi i obrasci

 1. PONUDBENI LIST
 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU (obrazac 1)
 3. POPIS  TEHNIČKE OPREME (obrazac 2)
 4. PONUDBENI TROŠKOVNIK

   Ovlašteni predstavnici naručitelja

 

Ažurirano: Četvrtak, 11 Veljača 2021 08:53

Poziva na javno savjetovanje - Statut Općine Udbina

E-mail Ispis PDF

POZIV 
NA JAVNO SAVJETOVANJE

Općina Udbina otvara javno savjetovanje u postupku donošenja Statuta Općine Udbina, a koje je vezano uz usklađenje istog sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 144/2020) koji je stupio na snagu 24. prosinca 2020. g.

Javno savjetovanje započinje 03. 02. 2021. i traje do 11. 02. 2021. godine.
 

Pozivamo vas da svoje primjedbe, prijedloge ili preporuke dostavite na propisanom obrascu sudjelovanja javnosti na e-mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  , putem pošte na adresu Općine Udbina ili osobnom predajom najkasnije do 11.02.2021. godine. 

 

Službeni poziv na savjetovanje, nacrt Statuta Općine Udbina  i obrazac sudjelovanja javnosti dostupni su na ovoj web stranici u gornjem izborniku JAVNO SAVJETOVANJE.

Ažurirano: Četvrtak, 04 Veljača 2021 13:26

Stranica 7 od 83

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home