Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Podudbina - Rebić

EU Projekti

NAZIV PROJEKTA: "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Podudbina - Rebić"

VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.293.000,00 kn

FINANCIRANJE: Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije 85% i Republike Hrvatske 15% kroz Program ruralnog razvoja 2014. -2020., Operacija 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta

OPIS PROJEKTA: Ulaganjem u prometnu infrastrukturu nastoje se poboljšati uvjeti življenja. Prometnice je potrebno osuvremeniti u cilju lakšeg povezivanja stanovništva, jeftinijeg održavanja prometnica te sigurnosti prometovanja. U tom smislu postojeća prometnica će se rekonstruirati na način da se makadam zamjeni asfaltnim kolnikom koji će omogućiti brže i sigurnije povezivanje zeseoka i naselja općine kako sa središtem općine tako i između naselja.

CILJ PROJEKTA: - poboljšati prometnu komunikaciju naselja Rebić  sa naselje Udbina i Podudbina, smanjiti troškove redovitog održavanja proghodnosti puta, stvaranje interesa sa bolje i veće korištenje prirpdnih, gospodarskih i turističkih resursa, zaštita vozila od blata, prašine, udarnih rupa kao i sigurnosti prometovanja

REZULTATI PROJEKTA: - izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti sa postavljanjem asfaltnog sloja u dužini3000 metara, povečanje broje vozila i zadovoljstva korisnika, bolje korištenje reursa, smanjenje troškova održavanja, oživljavanje društveno gospodarskog života zahvaćenog područja, stvaranje uvjeta za demografsku obnovu

KRONOLOGIJA PROJEKTA:

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: - raspisivanje javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije izvršeno 03.04.2015., odabir i potpisivanje ugovora sa  izrađivačem projektne dokumentacije Institut IGH d.d. - RC Split obavljeno 20.05.2015., završetak i zaprimanje izrađene projektne dokumentacije 09.2015.

PRIJAVA PROJEKTA: - odluka Općinskog vijeća o suglasnosti na provedbu ulaganja donešena 08.11.2016., prijava na otvoreni natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruranom razvoju izvršena 22.12.2016. ,Odluka o prihvatljivosti projekta izdana od APPRRR  03.01.2018., Ugovor o financiranju sa Agencijom potpisan 08.02.2018.

PROVEDBA PROJEKTA: - provedba javne nabave za izbor izvođača radova (elektronički oglasnik javne nabave) 24.04.2018. - 07.06.2018.., odabir i popisivanje ugovora sa izvođačem radova COLAS Hrvatska d.o.o. 19.07.2018., nabava stručnog nadzora radova (portal ponuda APPRRR) 27.06.2018. - 17.07.2018., odabir i potpisivanje ugovora sa stručnim nadzorom radova ADL Struktura d.o.o. Zagreb 27.07.2018., prijava gradilišta  obavljena 02.08.2018., uvođenje u posao izvršeno 13.08.2018. na radnom sastanku izvođača, nadzora i predstavnika investitora na kojem su između ostalog razmjenjena rješenja o imenovanju voditelja gradilišta, rješenje o imenovanju stručnog nadzora i rješenje o imenovanju predstavnika investitora za praćenje realizacije ugovora, priloženo je jamstvo za dobro izvršenje ugovora i polica osiguranja gradilišta te je otvoren građevinski dnevnik. Nakon provedene javne nabave Agencija je izdala Odluku o dodjeli sredstava dana 07.11.2018. na temelju kojeg je podnesen Zahtjev za isplatu predujma koji je odobren 13.11.2018.

- građevinski radovi su trajali od 13.07.2018. do 12.10.2018.

- tehnički pregled izvršen je 05.11.2018., primopredaja i okončani obračun izvršeni 13.11.2018., dostavljeno je jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (od 5 godina) dana 14.11.2018.

- uporabna dozvola izdana je 06.02.2019., a postala je izvršna dana 11.02.2019.

- konačni zahtjev za isplatu Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i regionalnom razvoju podnesen je 19.02.2019.

KONTROLA PROVEDEBE PROJEKTA (PRIJE KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA)

- provjera provedenog postupka javne nabave obavljena je 15.04.2019. i 20.05.2019.

- provjera finacijskog dijela projekta obavljena je 17.04.2019.

- kontrola izvedenih radova na terenu i vidljivosti izvršena je 03.07.2019.

ZAVRŠETAK PROJEKTA

Odlukom o isplati preostalih EU sredstava koja je zaprimljena dana 16.07.2019. projekt je u potpunosti završen.