Pravo na pristup informacijama

Općina Udbina

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije te obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija, u smislu navedenog Zakona, predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis)“.

Ponovna uporaba informacija, znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji se te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Službenik za informiranje je zaposlenik Općine Udbina, Zlatko Brkić ( Odluka o imenovanju službenika za informiranje, KLASA: 011-01/04-01/01, UR.BROJ: 2125/12-01-15-51).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na jedan o sljedećih načina:

  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje na adresu: Općine Udbina: pisarnica@udbina.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • poštom na adresu: Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • osobno na adresu: Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • telefonski na broj telefona 053/778-283, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, o čemu će se sastaviti pisana bilješka

OTVORENI PODACI su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Općina Udbina na svojoj web stranici između ostalog objavljuje registre i baze podataka koje vodi iz svoje nadležnosti, a objedinjeni su u popisu baza i registara ('asset listi') koja sadržava postojeće informacije. U dolje vezanim dokumentima može se preuzeti popis baza i registara -asset lista.