Pravo na pristup informacijama

Općina Udbina

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), koji propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije te obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Općina Udbina javnost informira putem službene web stranice na kojoj su objavljeni dokumenti i informacije koje posjeduje Općina Udbina (isti su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez posebnog zahtjeva) te putem oglasne ploče. 

Službenik za informiranje je zaposlenik Općine Udbina, Zlatko Brkić ( Odluka o imenovanju službenika za informiranje, KLASA: 011-01/04-01/01, UR.BROJ: 2125/12-01-15-51).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na jedan o sljedećih načina:

  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje na adresu: Općine Udbina: zlatko.brkic@udbina.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • poštom na adresu: Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • osobno na adresu: Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • telefonski na broj telefona 053/778-283, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, o čemu će se sastaviti pisana bilješka
     
    Općina Udbina ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za utvrđivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“ br. 12/14).