Nabava

Plan nabave

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu sa cilj pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe naručitelja u okviru planskog razdoblja. Planiranje se temelji na procjeni potrebnih količina roba, radova i usluga.

Plan nabavi donosi čelnik naručitelja za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kn (bez PDV-a), u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana. Ako se tijekom godine javi potreba za izmjenom plana nabave, naručitelj može bez ograničenja izmijeniti ili dopuniti plan nabave, vidljivo označiti napravljene izmjene ili dopune te objaviti u EOJN RH.

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine', br. 120/2016) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ('Narodne novine', br. 101/2017), Plan nabave Općine Udbina za tekuću proračunsku godinu i sve kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik u rubrici Planovi nabave koja se nalazi uz gornji desni rub zaslona. Upisom Godina plana: _____, Naručitelj: Općina Udbina i odabirom Kreiraj izvješće dobije se traženi Plan nabave za odabranu godinu.