Poziv na dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 02/2019

Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

 KLASA: 406-02/19-01/02

URBROJ: 2125/12-01-19-03

Udbina, 04.06.2019. god

                            -zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

 

Predmet: Poziv na dostavu ponuda

 

Javni naručitelj je pokrenuo postupak nabave pod nazivom „Uređenje parkirališta stamb. zgrade b. I. Karlovića 1. i 3. i pješačke staze stamb. zgrade Trg. Sv. Lucije 5. “ te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 12.toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Udbina, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

 

1. Naručitelj

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave

JN 02/2019

3. Vrsta postupka nabave

Nabava radova u vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)

4. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave: 313.000,00 kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude

Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik

Predmet nabave je uređenje parkirališta, pristupnog puta i sustava oborinske odvodnje stambene zgrade u ulici bana Ivana Karlovića kb. 1. i 3. te uređenje pješačke staze i prostora ispred stambene zgrade na Trgu. Sv. Lucije kb. 5 sukladno glavnom i izvedbenom projektu

broj TD.11/18–G, Engrad d.o.o. Otočac te izvedbenom projektu izvanrednog održavanja parkirališta na Trgu sv. Lucije, projekt br. 12-31-15 Prometis d.o.o. Zagreb

Količina i opseg predmeta nabave navedeni su u troškovnicima koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

 7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja: 60 dana od stupanja Ugovora na snagu i uvođenja u posao.

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:

-               razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju , potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)

-               pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)

-               tehnička sposobnost (popis ugovora o uslugama i potvrde druge ugovorne strane, zaposlen ovlašten voditelj građenja/radova)

-               jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)

-               jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (po dostavi Okončane situacije)

8. Načini i rok dostave ponude

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja na adresu dostave navedenu točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 28.06.2019. do 12:00 sati

Radi utvrđivanja postojećeg stanja u vezi s predmetom nabave ponuditeljima se preporuča obilazak lokacija koje su predmet radova (za dogovor u vezi sa obilaskom kontaktirati Jedinstveni upravni odjel na telefon: 053/778-283.

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi, tehničkoj dokumentaciji i troškovniku.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;

Broj telefona: 053/778-070, 053/778-283

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja