Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

E-mail Ispis
OBJAVA / ANNOUNCEMENT
naslov
Općina Udbina / Municipality of Udbina
Klasa: 350-02/10-01/01
Ur. broj: 2125/12-01-12-131
Udbina, 24.05.2012.

Ref. broj nabave: WKS – 01
Tender ref. number:  WKS - 01

PREDMET: Poziv na podnošenje ponuda za  “IZGRADNJU INFRASTRUKTURE U GOSPODARSKOJ ZONI PODUDBINA BULJME“
SUBJECT: Invitation to tender for “CONSTRUCTION WORKS ON THE INFRASTRUCTURE IN THE BUSINESS ZONE PODUDBINA BULJME”

Poštovani, / Dear Sirs,

Općina Udbina želi ugovoriti izvođenje radova na Izgradnji infrastrukture u Gospodarskoj zoni Podudbina Buljme uz financijsku pomoć IPA IIIc programa Europske unije. / Municipality of Udbina intends to award a works contract for Construction works on the infrastructure in the Business zone Podudbina Buljme with financial assistance from the IPA 3c programme of the European Union/EDF.

VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE: Otvoreni postupak javne nabave
TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE: Local open tender procedure

PREDMET NABAVE: Građevinski radove u gospodarskoj zoni prema tehničkoj specifikaciji i troškovniku što uključuje:
- Izgradnja prometne površine dužine 507 m
- Izgradnja vodoopskrbnog sustava dužine 507 m
- Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje sa separatorom u dužini 507 m
- Izgradnja električne i telekomunikacijske mreže te javne rasvjete u dužini 507 m
SUBJECT OF TENDER:  Construction works in business zone according to Technical specification and Bill of quantities which includes:
- Construction of internal road for a total length of 507 m
- Construction of water supply system for a total length of 507 m
- Construction of sewage and precipitation drainage system with separator for a total length of 507 m
- Construction of electrical, telecommunication supply network and public lightening in total length of 507 m

KRITERIJ ODABIRA PONUDE: Jedini kriterij dodijele natječaja biti će cijena. Ugovor će se dodijeliti najnižoj odgovarajućoj ponudi.
AWARD CRITERIA:  The sole award criterion will be the price. The contract will be awarded to the lowest compliant tender.

ROK PROVEDBE: 10 mjeseci
IMPLEMENTATION PERIOD: 10 months

U privitku ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji čine natječajnu dokumentaciju:  / Please find enclosed the following documents, which constitute the tender dossier:
A. UPUTE PONUDITELJIMA / INSTRUCTIONS TO TENDERERS  - WKS  1.2.
NACRT UGOVORA / DRAFT CONTRACT– WKS  1.3.
POSEBNI UVJETI /SPECIAL CONDITIONS– WKS  1.4.
OPĆI UVJETI /GENERAL CONDITIONS– WKS  1.5.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / TECHNICAL SPECIFICATIONS– WKS  1.6.
TROŠKOVNIK / BILL OF QUANTITIES – WKS   1.7
NACRTI / DRAWINGS – WKS  1.8.
B. TEHNIČKA PONUDA / TECHNICAL OFFER – WKS  1.14.
OBRASCI / FORMS – WKS 1.9 – 1.23.
C. SLJEDEĆE INFORMACIJE / FURTHER INFORMATION:
POPIS PRIHVATLJIVIH ZEMALJA  / LIST OF ELIGIBLE COUTRIES –  WKS  1.24.
ADMINISTRATIVNA USKLAĐENOSTI I EVALUACIJA TABLICA / ADMINISTRATIVE COMPLIANCE AND EVALUATION GRID– WKS  1.19.

Radujemo se Vašoj ponudi koju trebamo zaprimiti do 24.07.2012. u 12:00 sati u zapečaćenoj omotnici na kojoj mora pisati: / We look forward to receiving your tender before the submission deadline July 24, 2012 at 12:00 in sealed envelope, bearing only:
Općina Udbina , Stjepana Radića 6, 53234 Udbina
REF. BR. NABAVE:  WKS-01
„Ne otvarati prije sastanka za otvaranje ponuda“
- Naziv ponuditelja / The name of tenderer

Ponude moraju biti dostavljene bilo preporučenom pošiljkom ili dostavljene na ruke, primljene i potpisane od strane službenika pisarnice. /Tenders must be sent by registered letter with acknowledgement of receipt or hand-delivered against receipt signed by registration officer.
Ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje. / Any tender received after the deadline will be rejected.
Eventualne dodatne informacije te objašnjenja / pitanja biti će objavljena na ovoj web stranici www.udbina.hr.  / Possible additional information or clarifications questions shall be published on this website the www.udbina.hr

S poštovanjem, / Yours sincerely,

U ime ugovornog tijela: / On behalf of Contracting Authority 
Ivan Pešut dipl.ing
Načelnik Općine Udbina / Mayor of the Municipality of Udbina
 
 
 
   PITANJA I ODGOVORI / QUESTIONS AND ANSWERS
NO PITANJE / QUESTION ODGOVOR / ANSWER
1.  U uputama ponuditeljima pod točkom 10.2.7 Tehnička ponuda navodi se slijedeće:
„dokaz o relevantnom iskustvu u izvođenju radova slične vrste/grupe, uključujući vrstu i vrijednost relevantnih ugovora. Dokaz uključuje odgovarajući certifikat o finalnom prihvaćanju, potpisan od relevantnog tijela (nadzorni inženjer, naručitelj radova) koji potvrđuje da su radovi izvršeni uspješno i u roku. Za projekte koji su završili u zadnjih 12 mjeseci, preslika certifikata o privremenom prihvaćanju će se smatrati dovoljnom. Traženi dokaz mora se odnositi na barem 3 ugovora) o radovima, u području izgradnje cesta i komunalne infrastrukture u vrijednosti svog dijela od 4.500.000,00 kuna koji su uspješno završeni u zadnje tri godine:2009., 2010. i 2011.“
Znači li to da za svaku godinu ukupna vrijednost radova (suma svih radova) mora biti 4.500.000,00 kn ili suma svih radova u 3 godine mora biti 4.500.000,00 kn ? /
In the instructions to tenderers under clause 10.2.7 Technical offer states the following:
“evidence of relevant experience in execution of works of a similar nature, including the nature and value of the relevant contracts. The evidence shall include the respective Final Acceptance Certificate (or equivalent) signed by relevant body (supervisor, contacting authority) stating the works were implemented successfully and within the deadline. For project(s) completed in the last 12 months, a copy of Provisional Acceptance certificate will be considered as sufficient. Required evidence must relate to at least 3 works contracts in the field of road building and communal infrastructure construction with a budget own contribution of 4.500.000,00 HRK and completed successful  in the last three years 2009., 2010. and 2011.
Does this mean that for each year the total value of works (the sum of all works) shall be  4,500,000.00 HRK, or the sum of all works in three years must be 4,500,000.00 HRK?
Traženi dokaz u točci 10.2.7. Uputa ponuditeljima podrazumijeva da su u svakoj godini (2009., 2010. i 2011) izvršena tri ugovora ukupne vrijednosti radova u području cestogradnje i komunalne infrastrukture od 4.500.000,00 kn. /
Required proof under clause 10.2.7. Instructions to tenderers implies that each year (2009., 2010.  and 2011) they performed three contracts total value of works in the field of road building and communal infrastructure of 4,500,000.00 HRK.

 

 
 
 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Jednostavna nabava IPA3C