Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Natječaj gospodarska zona Podudbina

E-mail Ispis

   REPUBLIKA HRVATSKA            

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

Na temelju članka 35. stavak 2. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 29/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 46/08, 38/09,153/09,143/12, 152/14 i 81/15 - pročišćeni tekst),  članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 9/13, Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poduzetništva na području općine Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 9/13, 15/18) i Odluke Općinskog vijeća Općine Udbina o prodaji građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Podudbina od 19. listopada 2018. godine, Općina Udbina raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

U GOSPODARSKOJ ZONI PODUDBINA

 

1. PREDMET PRODAJE

Prodaje se:

- neizgrađeno građevinsko zemljište koje čine dijelovi katastarskih čestica broj: 2668/1, 2669/7, 2670/1, 2671/1, 2672/1, 2673/2, 2658/3, 2644, 2645, 2646/2, 2647/3, 2640/6, 2667/5, 2668/10, 2664/1, 2662, 2663 k.o. Udbina, u Gospodarskoj zoni Podudbina u površini od cca. 10.000 m2, upisane u P.L. 540 k.o. Udbina,

Sastavnim dijelom natječajne dokumentacije za prodaju zemljišta čini prijedlog parcelacije koji se nalazi u Uputama ponuditeljima.

Za zemljište koje se prodaje biti će formirana nova građevinska čestica u skladu s definiranim uvjetima građenja u postupku ishođenja građevinske dozvole.

2. KUPOPRODAJNA CIJENA ZEMLJIŠTA I UVJETI PLAĆANJA

Početna kupoprodajna cijena iznosi 35,00 kuna/m2, a cijena se u ponudi iskazuje za 1m2.

Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene.

Ukupna kupoprodajna cijena bit će poznata nakon ovjere geodetskog projekta koji će biti temelj za formiranje građevinske čestica, a ovisit će o stvarnoj površini novoformirane građevinske čestice.

3. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Ponude s traženom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama putem pošte preporučeno ili se predaju osobno, na adresu Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, u zatvorenoj omotnici s obveznim tekstom – JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI PODUDBINA - NE OTVARATI»

Ponude će se javno otvoriti na sjednici Povjerenstva nadležnog za provedbu natječaja na adresi Općina Udbina, Stjepana Radića 6, dana 23.11.2018. godine u 12:00 sati.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

4. PONUDITELJI

Ponuditelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

5. SADRŽAJ PONUDE

Ponuditelji su dužni kod podnošenja ponude koristiti Obrazac ponude, koji se nalazi u Prilogu Uputa ponuditeljima. Uz ponudu se prilažu:

a) za trgovačka društva:

•    Dokaz o registraciji tvrtke (od Trgovačkog suda)

•    Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta prema djelatnosti

•    BON-2/SOL-2 (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude)

•    Potvrdu Porezne uprave o plaćenim svim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana do dana podnošenja ponude

•   Potvrdu Općine Udbina o nepostojanju duga prema Općini Udbina

•    Operativni sažetak poslovnog plana (obrazac u prilogu 1 Uputa ponuditeljima)

•    Dokaz o uplaćenoj jamčevini


b) za obrte:

•    Dokaz registracije obrta (od središnjeg registra za obrte)

•    Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta prema djelatnosti

•    BON-2/SOL-2 (ne stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude)

•    Potvrda Porezne uprave o plaćenim svim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana do dana podnošenja ponude

•   Potvrdu Općine Udbina o nepostojanju duga prema Općini Udbina

•    Operativni sažetak poslovnog plana (obrazac 2 Uputa ponuditeljima)

•    Dokaz o uplaćenoj jamčevini

6. JAMČEVINA

Ponuditelji su dužni izvršiti uplatu jamčevine za predmet prodaje u iznosu od 35.000,00 kn u korist Proračuna Općine Udbina na žiro račun br. HR542340009184700001, model HR68, poziv na broj 7757– OIB uplatitelja uz napomenu – jamčevina za kupovinu nekretnine.

Uspješnom ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a neuspješnom se vraća u roku 8 dana od datuma odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija gubi pravo na povrat jamčevine.

7. KRITERIJ ZA ODABIR

Temeljni kriterij za odabir ponude će biti viša ponuđena cijena uz ispunjenje uvjeta definiranih natječajem. U slučaju istih ponuda primjenjuje se dopunski kriterij odnosno prednost će imati ponuditelj koji namjerava zaposliti više radnika, ima prihvatljiviju djelatnost odnosno kraću realizaciju projekta sukladno Poslovnom planu.

8. POGODNOSTI ZA BUDUĆEG KORISNIKA

Korisnici se djelomično oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade (detaljnije u Uputama ponuditeljima).

9. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE

Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, a Načelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj će potpisati predugovor s Općinom u roku od najkasnije 30 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko ponuditelj ne potpiše predugovor u navedenom roku smatrati će se da je odustao od natječaja, bez prava na povrat jamčevine.

10. OSTALI UVIJETI

Upućuju se ponuditelji na preuzimanje kompletne natječajne dokumentacije, koja se sastoji od ovog Otvorenog javnog natječaja i Uputa ponuditeljima, sa službene web stranice Općine Udbina: www.udbina.hr ili neposredno u Općini Udbina, Stjepana Radića 6, Udbina.

Nepotpune ili neispravne ponude neće se razmatrati. 

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti radnim danom od 7-15 sati, na telefon 053/778-283 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

11. ZAVRŠNA ODREDBA

Općina Udbina zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez navođenja razloga za poništenje, kao i pravo ne izbora niti jednog ponuditelja bez navođenja razloga.

Klasa: 940-01/16-01/06

Ur.broj: 2125/12-01-18-18

Udbina, 31.10.2018. godine

Načelnik Općine

Josip Seuček mag.ing.

 

Prilog: UPUTE PONUDITELJIMA

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Javni natječaji Natječaj gospodarska zona Podudbina