Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova JN 08/18

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

 

KLASA: 302-02/18-01/01

URBROJ: 2125/12-01-18-11

Udbina, 30.08.2018. god

-zainteresiranim gospodarskim subjektima-

 

 

Predmet: Poziv na dostavu ponuda

 

Javni naručitelj je pokrenuo postupak nabave pod nazivom „Sanacija mosta Dragaševo brdo“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12.toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Udbina, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

 

1. Naručitelj

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

 

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave

JN 08/2018

3. Vrsta postupka nabave

Nabava radova u vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)

4. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave: 156.000,00 kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude

Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik

Predmet nabave je sanacija mosta veličine 2 x 9,5 metara koja uključuje izradu nosive AB ploče mosta presvučene asfaltnom mješavinom te izrada pristupnog puta na obje strane mosta u dužini 20 metra sukladno glavnom i izvedbenom projektu br. TD 32/17 –GI izrađen od Engrad d.o.o. Otočac.

Količina i opseg predmeta nabave navedeni su u Troškovniku koji je sastavni Dokumentacije o nabavi.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja: 60 dana od stupanja Ugovora na snagu i uvođenja u posao.

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:

-               razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju , potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)

-               pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)

-               tehnička sposobnost (popis ugovora o uslugama i potvrde druge ugovorne strane, zaposlen ovlašten voditelj građenja/radova)

-               jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)

-               jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (po dostavi Okončane situacije)

8. Načini i rok dostave ponude

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom:„Sanacija mosta Dragaševo brdo“ - NE OTVARAJ na adresu dostave navedenu točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 10.09.2018. do 12:00 sati

Radi utvrđivanja postojećeg stanja u vezi s predmetom nabave ponuditeljima se preporuča obilazak lokacija koje su predmet radova (za dogovor u vezi sa obilaskom kontaktirati Jedinstveni upravni odjel na telefon: 053/778-283.

 

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi tehničkom opisu i troškovniku.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;

Broj telefona: 053/778-070, 053/778-284

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Jednostavna nabava Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova JN 08/18