Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Poziv na dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 22/18

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Klasa: 406-01/18-01/01

Urbroj: 2125/12-01-18-03

Udbina, 29. svibanj 2018. godine

             -zainteresiranim gospodarskim subjektima-

 

 Predmet: Poziv na dostavu ponuda

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Nabava rabljenog vozila sa spremnikom za vodu“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Postupak predmetne jednostavne nabave provodi se sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

 

1. Naručitelj

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave

JN 22/2018

3. Vrsta postupka nabave

Postupak jednostavne nabave, nabava robe vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)

4. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave: 155.000,00kn

5. Kriterij za odabir ponude

Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja propisanih uvjeta iz Dokumentacije o nabavi)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik

Predmet nabave je nabava rabljenog vozila za prijevoz pitke vode (komunalne cisterne) za potrebe snabdijevanja vodom stanovništva na prostoru općine Udbine.

Tehničke specifikacije vozila sastavni su dio Dokumentacije o nabavi.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti

Način izvršenja: Ugovor o javnoj nabavi

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:

-               obvezne osnove za isključenje (izjava o nekažnjavanju)

-               uvjeti sposobnosti (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

-               izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

8. Načini i rok dostave ponude

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Nabava rabljenog vozila sa spremnikom za vodu“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 11.06.2018. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije o nabavi na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Broj telefona: 053/778-070, 053/778-284

U zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Jednostavna nabava Poziv na dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 22/18