Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Poziva za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 01/18

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 310-02/18-01/01
Urbroj: 2125/12-01-18-03
Udbina, 25.01.2018. godine


                                                                                                                                    -zainteresiranim gospodarskim subjektima-


Predmet: Poziv na dostavu ponuda


Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Isporuka električne energije“ te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.
Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak predmetne jednostavne nabave provodi se sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283
Adresa elektroničke pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave
    JN 01/2018

3. Vrsta postupka nabave
Postupak jednostavne nabave, nabava robe vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)

4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 195.000,00kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude
Ponuda s ekonomski najpovoljnija ponuda (uz obvezu ispunjenja propisanih uvjeta iz Dokumentacije o nabavi)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je nabava električne energije u naredne dvije godine za potrebe Općine Udbine sukladno traženim uvjetima naznačenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi.
Tehničke specifikacije, vrsta električne energije i količina električne energije određena je Troškovnikom koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
Način izvršenja: Okvirni sporazum na dvije (2) godine

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- obvezne osnove za isključenje (izjava o nekažnjavanju, potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- uvjeti sposobnosti (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom, popis ugovora o izvršenim isporukama)
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)
- izjava o minimalnom udjelu isporučene energije iz obnovljivih izvora energije

8. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Isporuka električne energije“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 12.02.2018. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije o nabavi na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 53234 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Broj telefona: 053/778-070, 053/778-284

U zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

 

                                                                                                                                              Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Jednostavna nabava Poziva za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 01/18