Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Poziv na dostavu ponuda - nabava bagatelne vrijednosti BN 26/16

E-mail Ispis

 

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 406-01/16-01/01
Urbroj: 2125/12-01-16-06
Udbina, 02.12.2016. godine


                                                                                                                                        - zainteresiranim gospodarskim subjektima -


Na temelju članka 31. stavka 5. i članka 61. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), te članka 49. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 8/13, 15/13 i 18/13), u postupku predmeta nabave bagatelne vrijednosti ev.br. 26/2016 – Nabavka službenog automobila putem financijskog leasinga, načelnik Općine Udbina daje slijedeću:


O B A V I J E S T

O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA


U postupku nabave bagatelne vrijednosti pod nazivom „Nabavka službenog automobila putem financijskog leasinga“, ev.broj: BN-26/2016, koji je u tijeku trajanja za prikupljanje pismenih ponuda prema Pozivu za dostavu ponude od 21.11.2016. godine, objavljenom na web stranici Općine Udbina (www.udbina.hr) sa rokom za dostavu ponuda do 02.12.2016. godine do 12.00 sati, koristi se ostavljena mogućnost produljenja roka za dostavu ponuda na način da se rok prolongira do dana 12. prosinca /ponedjeljak/ 2016. godine do 12.00 sati.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Nabavka službenog automobila putem financijskog leasinga – NE OTVARAJ“.

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje. Ukoliko želite sudjelovati u postupku bagatelne nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije za nadmetanje na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 532340 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Broj telefona: 053/778-070, 053/778-284

 Načelnik Općine Udbina

Ivan Pešut, dipl.ing. v.r.

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 406-01/16-01/01
Urbroj: 2125/12-01-16-07
Udbina, 02.12.2016. godine

                                                                                                                                                            - zainteresiranim gospodarskim subjektima -

Predmet: Poziv na dostavu ponuda

Javni naručitelj je pokrenuo postupak nabave bagatelne vrijednosti pod nazivom „Nabavka službenog automobila putem financijskog leasinga“, poradi čega Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Udbina, Klasa: 330-01/14-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-14-01 od 27.01.2014. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Ivan Pešut, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
• Danica Prica dipl.oec., tel: 053/778-284, fax: 053/778-613, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ,
• Zlatko Brkić, dipl.ing., tel: 053/778-283, fax: 053/778-613, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave
BN 26/2016

3. Vrsta postupka nabave
Nabava robe bagatelne vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11, 83/13 i 143/13)
4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 110.000,00 kn bez PDV-a.

5. Kriterij za odabir ponude
Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja uvjeta iz Poziva i Dokumentacije za nadmetanje)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik
Nabava službenog vozila putem financijskog leasinga, uz vlastito učešće do maksimalno 20 %, te efektivnom godišnjom kamatnom stopom do maksimalno 5,85 %. Nabavlja se novo vozilo.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
Način izvršenja: Ugovor
Rok izvršenja: 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.
Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju , potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, odobrenje za obavljanje poslova leasinga izdano od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) sukladno odredbama Zakona o leasingu (NN 135/06).
- jamstvo za ozbiljnost ponude

8. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Nabavka službenog automobila putem financijskog leasinga“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 12.12.2016. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku bagatelne nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije za nadmetanje na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 532340 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Broj telefona: 053/778-070, 053/778-284

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Unaprijed se zahvaljujemo.


                                                                                                                                                        Ovlašteni predstavnici Naručitelja

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Javna nabava Poziv na dostavu ponuda - nabava bagatelne vrijednosti BN 26/16