Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Općina Udbina Online

Poziv na dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 04/17

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 363-01/17-01/04
Urbroj: 2125/12-01-17-01
Udbina, 10.03.2017. godine


-zainteresiranim gospodarskim subjektima-


Predmet: Poziv na dostavu ponuda


Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Rekonstrukcija sanitarne odvodnje na Trgu sv. Lucije u naselju Udbina“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Ivan Pešut, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave
JN 04/2017

3. Vrsta postupka nabave
Nabava radova vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)


4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 184.000,00kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude
Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je uređenje sanitarne odvodnje naTrgu sv. Lucije u naselju Udbina.
Količina i opseg predmeta nabave navedeni su u Troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva za dostavu ponude.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
Način izvršenja: Ugovor
Rok izvršenja: 45 dana od stupanja Ugovora na snagu i uvođenja u posao.
Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- obvezne osnove za isključenje (izjava o nekažnjavanju, potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
- tehnička i stručna sposobnost (izjava da ponuditelj ima zaposlenog voditelja i rješenje (potvrdu) o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja, popis ugovora o radovima i potvrde druge ugovorne strane, popis potrebne tehničke opreme)
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)
- jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (po dostavi okončane situacije)

8. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Uređenje sanitarne odvodnje na Trgu sv. Lucije u naselju Udbina“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 22.03.2017. do 12:00 sati

Radi utvrđivanja postojećeg stanja u vezi s predmetom nabave ponuditeljima se preporuča obilazak lokacija koje su predmet radova (za dogovor u vezi sa obilaskom kontaktirati Jedinstveni upravni odjel na telefon: 053/778-283).

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije za nadmetanje na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 53234 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Broj telefona: 053/778-070, 053/778-284

Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Unaprijed se zahvaljujemo.


Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Ažurirano: Petak, 10 Ožujak 2017 11:18

Natječaj Gospodarska zona Podudubina

E-mail Ispis PDF

 Na temelju čl. 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96.,68.,138/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 148/08., 38/09., 153/09., 143/12., i 152/14) , čl. 48. st. 2. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, čl. 32. Statuta Općine Udbina (“Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 8/13, 15/13 i 18/13) i članka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 9/13), Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poduzetništva na području općine Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 11/14) i Odluke Općinskog vijeća Općine Udbina o prodaji građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Podudbina od 22. prosinac 2016. godine, Općina Udbina raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
U GOSPODARSKOJ ZONI PODUDBINA

 

1. PREDMET PRODAJE
Prodaje se:
A. neizgrađeno građevinsko zemljište od dijelova katastarskih čestica broj: 2662, 2663, 2664/1, 2665/2 te 2666/2a k.o. Udbina, u Gospodarskoj zoni Podudbina u površini od cca. 4.800 m2, upisane u P.L. 540 k.o. Udbina,
B. neizgrađeno građevinsko zemljište od dijelova katastarskih čestica broj: 2662, 2663, 2664/1, 2665/1, 2665/2, 2666/1 te 2666/2a k.o. Udbina, u Gospodarskoj zoni Podudbina u površini od cca. 3.600 m2, upisane u P.L. 540 k.o. Udbina
Sastavnim dijelom natječajne dokumentacije za prodaju zemljišta čini prijedlog parcelacije koji se nalazi u Uputama ponuditeljima.
Za zemljište koje se prodaje biti će formirana nova građevinska čestica u skladu s definiranim uvjetima građenja u postupku ishođenja građevinske dozvole.
2. KUPOPRODAJNA CIJENA ZEMLJIŠTA I UVJETI PLAĆANJA
Početna kupoprodajna cijena iznosi 35,00 kuna/m2, a cijena se u ponudi iskazuje za 1m2.
Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene.
Ukupna kupoprodajna cijena bit će poznata nakon ovjere geodetskog projekta koji će biti temelj za formiranje građevinske čestica, a ovisit će o stvarnoj površini novoformirane građevinske čestice.
3. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Ponude s traženom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama putem pošte preporučeno ili se predaju osobno, na adresu Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, u zatvorenoj omotnici s obveznim tekstom – JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI PODUDBINA - NE OTVARATI»
Ponude će se otvoriti po isteku roka za dostavu ponuda u općinskoj vijećnici Općine Udbina.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
4. PONUDITELJI
Ponuditelji mogu biti domaća i strana trgovačka društva i obrti ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
5. SADRŽAJ PONUDE
Ponuditelji su dužni kod podnošenja ponude koristiti Obrazac ponude, koji se nalazi u Prilogu Uputa ponuditeljima.Uz ponudu se prilažu:
a) za trgovačka društva:
• Dokaz o registraciji tvrtke (od Trgovačkog suda)
• Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta prema djelatnosti
• BON-2/SOL-2 (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude)
• Potvrdu Porezne uprave o plaćenim svim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana do dana podnošenja ponude
• Potvrdu Općine Udbina o nepostojanju duga prema Općini Udbina
• Operativni sažetak poslovnog plana (obrazac u prilogu 1 Uputa ponuditeljima)
• Dokaz o uplaćenoj jamčevini

 b) za obrte:

• Dokaz registracije obrta (od središnjeg registra za obrte)
• Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta prema djelatnosti
• BON-2/SOL-2 (ne stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude)
• Potvrda Porezne uprave o plaćenim svim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana do dana podnošenja ponude
• Potvrdu Općine Udbina o nepostojanju duga prema Općini Udbina
• Operativni sažetak poslovnog plana (obrazac 2 Uputa ponuditeljima)
• Dokaz o uplaćenoj jamčevini
6. JAMČEVINA
Ponuditelji su dužni izvršiti uplatu jamčevine za predmet prodaje u visini 10% početno utvrđene cijeneu korist Proračuna Općine Udbina na žiro račun br. HR5423400091846700001, model HR68, poziv na broj 7757– OIB uplatitelja uz napomenu – jamčevina za kupovinu nekretnine:
- za nekretninu pod oznakom A u iznosu od 16.800,00 kn,
- za nekretninu pod oznakom B u visini od 12.600,00 kn.
Uspješnom ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a neuspješnom se vraća u roku 8 dana od datuma odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
U slučaju da ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija gubi pravo na povrat jamčevine.
7. KRITERIJ ZA ODABIR
Temeljni kriterij za odabir ponude će biti viša ponuđena cijena. U slučaju istih ponuda primjenjuje se dopunski kriterij odnosno prednost će imati ponuditelj koji namjerava zaposliti više radnika, ima prihvatljiviju djelatnost odnosno kraću realizaciju projekta sukladno Poslovnom planu.
8. POGODNOSTI ZA BUDUĆEG KORISNIKA
Korisnici se djelomično oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade i
poreza na tvrtku (detaljnije u Uputama ponuditeljima).
9. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE
Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, a Načelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj će potpisati predugovor s Općinom u roku od najkasnije 30 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko ponuditelj ne potpiše predugovor u navedenom roku smatrati će se da je odustao od natječaja, bez prava na povrat jamčevine.
10. OSTALI UVJETI
Upućuju se ponuditelji na preuzimanje kompletne natječajne dokumentacije, koja se sastoji od ovog Otvorenog javnog natječaja i Uputa ponuditeljima, sa službene web stranice Općine Udbina: www.udbina.hr ili neposredno u Općini Udbina, Stjepana Radića 6, Udbina.
Nepotpune ili neispravne ponude neće se razmatrati.
Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti radnim danom od 7-15 sati, na telefon 053/778-283 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
11. ZAVRŠNA ODREDBA
Općina Udbina zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez navođenja razloga za poništenje, kao i pravo ne izbora niti jednog ponuditelja bez navođenja razloga.


Klasa: 940-01/16-01/06
Ur.broj: 2125/12-01-17-07
Udbina, 01.03.2017. godine

UPUTE PONUDITELJIMA 

 

 

Ažurirano: Petak, 10 Ožujak 2017 08:33

Strategija razvoja poljoprivredne proizvodnje

E-mail Ispis PDF

Poziv na javno savjetovanje
o
Nacrtu Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje
Općine Udbina


Općina Udbina je izradila Nacrt Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje u Općini Udbina za razdoblje 2017-2020.godina.

Prije konačnog usvajanja navedenih akata, Općina Udbina u vremenu od 22.02. do 08.03.2017. godine provodi javno savjetovanje putem web stranice www.udbina.hr.

Svoje prijedloge i komentare možete dostaviti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem pošte na adresu:  Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, do 08. ožujka 2017. godine.


OPĆINA UDBINA

 

Nacrt Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje

Obrazac za javnu raspravu

Izvještaj o provedenom savjetovanju

Ažurirano: Srijeda, 15 Ožujak 2017 09:31

ETICKI_KODEKS

E-mail Ispis PDF

ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U OPĆINI UDBINA

Stranica 11 od 43

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home