Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Ulaganje u vodnu infrastrukturu

E-mail Ispis PDF

Kraljevac d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju dovršio je dva manja projekta uz financijsku potporu Hrvatskih voda i Općine. Iako brojčano mala tvrtka u vlasništvu općine u kojoj su zaposlena tri djelatnika, od kojih g. Poznanović pola radnog vremena obavlja poslove direktora dok je jedan djelatnik zaposlen na 4 sata na administrativnim poslovima, svojim iskustvom i radom uspijeva izaći na kraj sa zahtjevnim vodoopskrbnim sustavom.
Sustav čine dva crpna postrojenja (jedno u Podudbini, a drugo u 30 km udaljenoj Krbavici), dva sustava za dezinfekciju vode, tri vodospreme, ukupno 104 km primarne i sekundarne vodovodne mreže. Uz to broj mjernih potrošnih mjesta koja treba očitati od Udbine, Podlapače do Debelog brda i Frkašića je 656. Ljeti je potrebno cisternom za vodu opskrbljivati stanovništvo u nekim zaseocima, a tokom godine prazniti septičke jame.
Kako bi olakšali poslove održavanja provedene su dvije investicije na sustavu odvodnje i vodoopskrbe u vrijednosti 389.405,00 kn (bez PDV-a). Prvom su se premostile neadekvatne septičke jame za tri stambene zgrade. Drugom investicijom se unaprijedio nadzorno upravljački sustav tako da je sada u realnom vremenu moguće pratiti vodne parametre što će olakšati uvid u stanje vodovodne mreže i ubrzati otklanjanje kvarova. Projektom je uspostavljen dispečerski centar u prostorijama Kraljevac d.o.o. gdje se prikupljaju podaci sa vodoopskrbnih objekata zbog čega je instalirana daljinska stanica – lokalni kontroler na lokaciji CS Krbavica, za lokalni i daljinski automatski rad crpnih agregata te crpne stanice i pripadne vodospreme Klanac kao i daljinska stanica – lokalni kontroler na lokaciji CS Kraljevac, za lokalni i daljinski automatski rad crpnih agregata na crpilištu Kraljevac i vodotornju.

 zgrada 1zgrada 2dis-centarnus

Ažurirano: Srijeda, 29 Siječanj 2020 12:07

Obavijest udrugama o financiranju i ugovaranju programa i projekata u 2020. godini

E-mail Ispis PDF

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga civilnog društva iz Proračuna Općine Udbina u 2020. godini. Priloženi dokumenti:

- Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za financiranje u 2020. godini

- Plan raspisivanja natječaja u 2020. godini

- Godišnji plan raspisivanja natječaja u 2020. godini - tablični prikaz

Ažurirano: Ponedjeljak, 27 Siječanj 2020 12:42

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 01/2020

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

KLASA: 406-02/20-01/01
URBROJ: 2125/12-01-19-02
Udbina, 22.01.2020. god


-zainteresiranim gospodarskim subjektima-


Predmet: Poziv za dostavu ponuda


Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Isporuka električne energije“ te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.
Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak predmetne jednostavne nabave provodi se sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-19-06 od 12.12.2019. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283
Adresa elektroničke pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave
JN 01/2020

3. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 195.000,00kn bez PDV-a

4. Kriterij za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda (uz obvezu ispunjenja uvjeta iz Dokumentacije o nabavi)

5. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je opskrba električnom energijom za potrebe Općine Udbine sukladno traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi.
Tehničke specifikacije, vrsta i količina električne energije određena je Troškovnikom koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

6. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
Način izvršenja: Okvirni sporazum na dvije (2) godine

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- obvezne osnove za isključenje (izjava o nekažnjavanju, potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- uvjeti sposobnosti (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom)
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)
- izjava o minimalnom udjelu isporučene energije iz obnovljivih izvora energije

7. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Isporuka električne energije“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 03.02.2020. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije o nabavi i priloge na slijedeću adresu odnosno e-poštu:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 53234 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

U zahtjevu navedite adresu e-pošte na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Ažurirano: Utorak, 18 Veljača 2020 07:39

Ulaganje u komunalnu infrastrukturu - zgrada Podudbina

E-mail Ispis PDF

Nakon prijave na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i pozitivne ocjene projektnog prijedloga realiziran je projekt Uređenja pristupne ceste i parkirališta za stambenu zgradu u Podudbini.
Cilj zahvata je bio ujednačavanje komunalnog standarda prometne infrastrukture na način da se do predmetne zgrade uredio pristupni put, osiguralo 16 parkirnih mjesta te instalirana oborinska odvodnja sa asfaltiranih površina. Projektnu dokumentaciju je izradila tvrtka Engrad d.o.o. iz Otočca, a radove su izveli radnici tvrtke Colas Hrvatska d.d. iz Varaždina.
Izvršeni radovi i usluge su vrijednosti 336.000,00 kn, a Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je sufinanciralo 62% troška.

 p1p2p3p4p5p6

Ažurirano: Petak, 10 Siječanj 2020 13:38

Stranica 10 od 73

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home