Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Poziv na javno savjetovanje Odluka o komunalnom redu

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 363-05/15-01/15
Ur.broj: 2125/12-01-19-03
Udbina, 05.06.2019. godine

 

POZIV 
NA JAVNO SAVJETOVANJE

Općina Udbina otvara javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu. 

Javno savjetovanje započinje 05. lipanj 2019. i traje do 17. lipanj 2019. godine.
Pozivamo vas da svoje primjedbe, prijedloge ili preporuke dostavite na propisanom obrascu sudjelovanja javnosti na e-mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  najkasnije do 17. lipanj 2019. godine. 

 

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu, obrazloženje uz odluku i obrazac sudjelovanja javnosti dostupni su na ovoj web stranici u gornjem izborniku JAVNO SAVJETOVANJE.


Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Vesna Rosandić, struč. spec..oec.

Ažurirano: Srijeda, 05 Lipanj 2019 09:06

Poziv na dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 02/2019

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

 KLASA: 406-02/19-01/02

URBROJ: 2125/12-01-19-03

Udbina, 04.06.2019. god

                            -zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

 

Predmet: Poziv na dostavu ponuda

 

Javni naručitelj je pokrenuo postupak nabave pod nazivom „Uređenje parkirališta stamb. zgrade b. I. Karlovića 1. i 3. i pješačke staze stamb. zgrade Trg. Sv. Lucije 5. “ te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 12.toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Udbina, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

 

1. Naručitelj

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave

JN 02/2019

3. Vrsta postupka nabave

Nabava radova u vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)

4. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave: 313.000,00 kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude

Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik

Predmet nabave je uređenje parkirališta, pristupnog puta i sustava oborinske odvodnje stambene zgrade u ulici bana Ivana Karlovića kb. 1. i 3. te uređenje pješačke staze i prostora ispred stambene zgrade na Trgu. Sv. Lucije kb. 5 sukladno glavnom i izvedbenom projektu

broj TD.11/18–G, Engrad d.o.o. Otočac te izvedbenom projektu izvanrednog održavanja parkirališta na Trgu sv. Lucije, projekt br. 12-31-15 Prometis d.o.o. Zagreb

Količina i opseg predmeta nabave navedeni su u troškovnicima koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

 7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja: 60 dana od stupanja Ugovora na snagu i uvođenja u posao.

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:

-               razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju , potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)

-               pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)

-               tehnička sposobnost (popis ugovora o uslugama i potvrde druge ugovorne strane, zaposlen ovlašten voditelj građenja/radova)

-               jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)

-               jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (po dostavi Okončane situacije)

8. Načini i rok dostave ponude

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja na adresu dostave navedenu točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 28.06.2019. do 12:00 sati

Radi utvrđivanja postojećeg stanja u vezi s predmetom nabave ponuditeljima se preporuča obilazak lokacija koje su predmet radova (za dogovor u vezi sa obilaskom kontaktirati Jedinstveni upravni odjel na telefon: 053/778-283.

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi, tehničkoj dokumentaciji i troškovniku.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;

Broj telefona: 053/778-070, 053/778-283

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Ažurirano: Utorak, 04 Lipanj 2019 08:39

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 25/2019

E-mail Ispis PDF

OPĆINA UDBINA

KLASA: 406-02/19-01/01

URBROJ: 2125/12-01-19-03

Udbina, 03.06.2019. god

                                                     -zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

 Predmet: Poziv za dostavu ponuda

 

Javni naručitelj je pokrenuo postupak nabave pod nazivom „Uređenje pristupne ceste i parkirališta stambene zgrade na adresi Podudbina 16“ te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 12.toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Udbina, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

 

1. Naručitelj

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave

JN 25/2019

3. Vrsta postupka nabave

Nabava radova u vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)

4. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave: 272.000,00 kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude

Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik

Predmet nabave je uređenje pristupne ceste i parkirališta stambene zgrade na adresi Podudbina 16 sukladno glavnom i izvedbenom projektu broj TD. 30/17–G, Engrad d.o.o. Otočac.

Količina i opseg predmeta nabave navedeni su u troškovniku i tehničkoj dokumentaciji koja je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja: 60 dana od stupanja Ugovora na snagu i uvođenja u posao.

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:

-               razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju , potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)

-               pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)

-               tehnička sposobnost (popis ugovora o uslugama i potvrde druge ugovorne strane, zaposlen ovlašten voditelj građenja/radova)

-               jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)

-               jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (po dostavi Okončane situacije)

8. Načini i rok dostave ponude

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja na adresu dostave navedenu točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 27.06.2019. do 12:00 sati

Radi utvrđivanja postojećeg stanja u vezi s predmetom nabave ponuditeljima se preporuča obilazak lokacija koje su predmet radova (za dogovor u vezi sa obilaskom kontaktirati Jedinstveni upravni odjel na telefon: 053/778-283.

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi, tehničkoj dokumentaciji i troškovniku.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;

Broj telefona: 053/778-070, 053/778-283

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Ažurirano: Ponedjeljak, 03 Lipanj 2019 10:05

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13,65/17,114/18 i 39/19) objavljuje se Izvješće o provedenoj javnoj raspravi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Udbina.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi

Ažurirano: Srijeda, 22 Svibanj 2019 09:15

Ulaganje u komunalnu infrastrukturu

E-mail Ispis PDF

Prema programu gradnje uskoro započinje realizacija dva projekta koja se odnose na ulaganje u komunalnu infrastrukturu. Isti su prihvaćeni i za sufinanciranje kroz nacionalne programe.

Tako je Ministarstvo graditeljstva prihvatilo projektni prijedlog uređenja pristupne ceste i parkirališta stambene zgrade u Podudbina 16 („Saitova zgrada“) dok je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU pozitivno ocijenilo projektni prijedlog uređenje parkirališta i puta stambene zgrade bana I. Karlovića 1. i 3. („crvena zgrada“) i pješačke staze uz stambenu zgradu na Trg sv. Lucije 5.

Ukupna vrijednost radova je 700.000,00 kn, a završetak se planira do kraja mjeseca srpnja.

podudbinabikarlovica

Ažurirano: Četvrtak, 16 Svibanj 2019 09:49

Stranica 10 od 67

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home