Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Greenfield investicija u Gospodarskoj zoni Podudbina

E-mail Ispis PDF

U gospodarskoj zoni Podudbina na površini od 6000 m2 započela je provedba privatne investicije poslovne namjene „Benzinska postaja sa pratećim sadržajem“. U prateće sadržaje uključena je izgradnja restorana, prenoćišta sa 10 soba kapaciteta 22 osobe te samoposlužna praonica vozila.

Od prodaje zemljišta do ishođenja pravomoćne građevinske dozvole, ovog relativno zahtjevnog projekta, proteklo je samo 6 mjeseci što se može zahvaliti iskustvu investitora i projektanta te ekspeditivnosti Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo naše županije.

Procijenjena vrijednost investicije je 15.000.000,00 kn, a provedbe 12 mjeseci. Za njeno potpuno funkcioniranje nakon izgradnje investitor Adrian gradnja planira zaposliti 30 osoba.

benzinska-1benzinska-2benzinska-3benzinska-4benzinska-5

Ažurirano: Četvrtak, 25 Srpanj 2019 10:22

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 28/2019

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

KLASA: 406-02/19-01/04
URBROJ: 2125/12-01-19-03
Udbina, 23.07.2019. god

-zainteresiranim gospodarskim subjektima-


Predmet: Poziv za dostavu ponuda


Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Kurjak“ te upućuje zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponude.
Sukladno članku 12. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak nabave provodi se sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Udbina, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave
JN 28/2019

3. Vrsta postupka nabave
Nabava radova u vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)

4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 416.800,00 kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude
Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je uređenje nerazvrstane ceste u naselju Kurjak koji uključuju modernizaciju i asfaltiranje postojećeg makadamskog puta. Radovi se izvode po postojećoj trasi nerazvrstane ceste na dionici od nadvožnjaka na državnoj cesti D1 (kč. 2160/21 K.O. Kurjak) do zaseoka Matići u dužini od 1280 metara.
Količina i opseg predmeta nabave dani su troškovnikom koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
Način izvršenja: Ugovor
Rok izvršenja: 30 dana od stupanja Ugovora na snagu i uvođenja u posao.
Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju , potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
- tehnička sposobnost (popis ugovora o izvršenim radovima i potvrde druge ugovorne strane, zaposlen ovlašten voditelj građenja/radova)
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (dostava 8 dana od potpisa Ugovora)
- jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (po dostavi Okončane situacije)

8. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja na adresu naručitelja navedenu točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 23.08.2019. do 12:00 sati

Radi utvrđivanja postojećeg stanja u vezi s predmetom nabave ponuditeljima se preporuča obilazak lokacija koje su predmet radova (za dogovor u vezi sa obilaskom kontaktirati Jedinstveni upravni odjel na telefon: 053/778-283.

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 53234 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;
Broj telefona: 053/778-070, 053/778-283

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.


Ovlašteni predstavnici naručitelja

Ažurirano: Utorak, 23 Srpanj 2019 11:32

Završetak jednog, početak drugog EU projekta

E-mail Ispis PDF

Na isti dan stigala je obavijest Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o izdanoj Odluci o isplati preostalih sredstva od 910.604,81 kn za projekt "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Podudbina - Rebić" i poziv za potpisivanje Ugovora za projekt " Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Udbina" vrijednog 3.307.750,00 kn. 

Iako je projekt "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Podudbina -Rebić" financiran iz Programa ruralnog razvoja 2014. -2020., operacija 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta u građevinskom smislu izveden u 60 dana njegova provedba započela je pisanjem projektnog zadatka početkom 2015. godine, a završena je praktički tek danas nakon isplate preostalih EU sredstva, čemu je u proteklih pet mjeseci prethodila kontrola javne nabave, financijska kontrola te kontrola na terenu.  (tijek projekta)

Slijedeći projekt " Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Udbina" čije je potpisivanje ugovora o financiranju sutra prijavljen je na isti Program ali operacija 7.2.1. Njegov tijek je sličan prethodnom, od izrade projektnog zadatka 2016. godine, odabira projektanta, ishodovanje građevinske dozvole do prijave na otvoreni natječaj prije 9 mjeseci odnosno 10.10.2018. Njegova realizacija se očekuje do kraja slijedeće godine, a odnosi se na rekonstrukciju vodovodne mreže južnog dijela naselja Udbina u dužini 3817 metara  te izgradnje novih 396 metara voda sa ciljem smanjenja gubitaka u mreži, smanjenje troška za električnu energiju pumpi za dobavu vode te bolje upravljanje vodnim resursom. Pripremu projekta izvršila je Općina, a nositelj projekt je općinska tvrtka Kraljevac d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

projekt vodovodapotpis1potpis2

Ažurirano: Ponedjeljak, 22 Srpanj 2019 08:32

Stranica 10 od 68

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home