Općina Udbina

Ličko-senjska županija

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u 2020. godini

E-mail Ispis PDF

    REPUBLIKA HRVATSKA               

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

 

Na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 29/16), te Godišnjeg plana natječaja u 2020. godini za financiranja projekata i programa koje provode udruge na području općine Udbina iz sredstava proračuna Općine Udbina , a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Udbina, općinski načelnik donosi Odluku o raspisivanju

  

JAVNOG NATJEČAJA

za financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i ostalim područjima od interesa za opće dobro na području Općine Udbina za 2020.g.

 

I.

 Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje  javnih potreba u 2020. godini.

 Prijave se podnose za sljedeća područja:

1.       KULTURA:

Programi udruga i ostalih korisnika u kulturi u slijedećim kulturnim djelatnostima:

 • u glazbeno-scenskoj, kazališno-scenskoj i plesnoj djelatnosti,
 • izložbenim i ostalim programima u likovnoj djelatnosti,
 • zaštita i očuvanja kulturnih dobara i sakralnih objekata,
 • njegovanje tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog) na području Općine Udbina,
 • manifestacije i ostale aktivnosti svih korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u općini Udbina.

 2.     SPORT:

Programi udruga i ostalih korisnika u sportu, a koji su u svezi s:

 • poticanjem i promicanjem sporta
 • provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži
 • djelovanjem sportskih udruga i sportske zajednice
 • sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana
 • sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima, te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša.

 3.       OSTALA PODRUČJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO:

U javne potrebe iz ostalih područja spadaju udruge koje se bave aktivnostima koje su od značaja za razvoj i unapređenje Općine Udbina.

 Osim za financiranje programa i projekata, natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje:

 • podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,
 • programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima,
 • rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja,
 • obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,

II.

Uvjeti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

 • da su udruge upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
 • da su se svojim Statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • da program/projekt, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja,
 • da su uredno ispunile sve financijske obveze prema Općini i drugim javnim izvorima (u suprotnom će svaka prijava novog programa i/ili projekta na natječaj biti odbijena),
 • da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,
 • da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe,
 • da općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
 • da imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili na drugi prikladan način),
 • da imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,
 • da imaju uređen sustav prikupljanja članarina i uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.

 

Osim navedenih uvjeta u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, propisuju se i slijedeći uvjeti:

 • primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama zasnovan na samoprocjeni u prepoznavanju potreba korisnika i dokazima o pružanju odgovarajuće razine usluga u skladu sa standardima kvalitete i ciljevima svog djelovanja,
 • uključenost volonterskog rada u provedbu programa ili projekata, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu,
 • umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, pogotovo s udrugama koje djeluju na području Općine radi prijenosa znanja, jačanja sposobnosti i održivosti udruga koje djeluju na području Općine,
 • održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno omogućavanje novog zapošljavanja stručnih osoba i doprinos smanjenju nezaposlenosti i gospodarskom rastu na razini Općine kroz provedbu programa, odnosno projekata,
 • ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga i predstavnika javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj općinske zajednice.

 Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište na području Republike Hrvatske, registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim društvenim  djelatnostima, te upisane u odgovarajući Registar kao i u Registar neprofitnih organizacija.

III.

Prijava na javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

Obrazac 1 - Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac 2 - Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac 3 - Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac 4 - Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta

Obrazac 5 - Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 6 - Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

Obrazac 7- Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih   aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi

2. dokaz o registraciji udruge ne stariji od tri mjeseca, te dokaz o upisu u Registar neprofitne organizacije,

3. preslika ovjerenog Statuta udruge prijavitelja i partnera

4. preslika ovjerenog zapisnika s posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog tijela,

5. preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluku upravljačkog tijela o ne sastavljanju financijskog izvješća (za one koje nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća) za 2019. godinu,

6. dokaz o transparentnom financijskom poslovanju uz naznaku web stranice,

7. potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave ili partner nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja – ne starija od 30 dana,

8uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđivan, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta,

9. presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije ukoliko prijavitelj istu posjeduje (MZOS ili sl.),

 Uz prijavu mogu se dostaviti:

a) zapisi, publikacije, novinski članci, fotografije koji opisuju rad organizacije civilnog društva i koji se odnose na projekt/program,

b) pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim organizacijama civilnog društva, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,

c) pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.

 

Neće se razmatrati prijedlozi koji pristignu izvan roka određenog javnim natječajem, nepotpuni prijedlozi, prijedlozi podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Općini Udbina i drugim javnim izvorima te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu.

 

Neće se razmatrati niti prijedlozi za financiranje projekata/programa čije se aktivnosti neće održavati na području općine Udbina.

   

IV.

Projekti/Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Udbina.

 

V.

Prijedlozi pripremljeni u skladu sa ovim Natječajem mogu se slati u roku od 30 dana od dana objave Poziva, do zaključno 18.03.2020. godine na adresu:

 

 OPĆINA UDBINA,

Stjepana Radića br.6

53234 UDBINA,

s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA JAVNE POTREBE 2020“

 

ili u zatvorenoj koverti predajom u pisarnici Općine Udbina zaključno s 18.03.2020.g.

Obvezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Udbina: www.udbina.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Udbina

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon: 053/778-284, 053/778-070 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

KLASA: 022-05/20-01/01

URBROJ: 2125/12-01-20-03

Udbina, 17.02.2020. godine

   

                                                                                                                             Načelnik Općine:

                                                                                                                             Josip Seuček, mag.ing.

 

 

 PRIPADAJUĆA DOKUMENTACIJA:

Promjena termina

Obrazac opisa programa ili projekta

Upute za ponuditelje

Izjava o partnerstvu

Životopis

Izjava o napostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o financiranim projektima

Izjava izvoditelja aktivnosti

Ogledni obrazac ugovora o financiranju

Obrazac opisnog izvještaja

Obrazac zahtjeva za isplatu

Obrazac proračuna

Ogledni obrazac financijskog izvještaja

Ažurirano: Ponedjeljak, 18 Svibanj 2020 06:38

Oglas za prijam gerontodomaćice/ina

E-mail Ispis PDF

Objavljuje se oglas za radno mjesto gerontodomačice/ina Centra za pomoć u kući Općine Udbina.

Odluka o raspisivanju oglas

Oglas za prijam zaposlenice/ika

 Izjava o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa

Upute kandidatima

REZULTAT OGLASNOG POSTUPKA

Ažurirano: Utorak, 03 Ožujak 2020 14:00

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 14/2020

E-mail Ispis PDF

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN 14/2020 - drvo za ogrijev za korisnike socijalne skrbi u 2020. godini 

Poziv

Ažurirano: Četvrtak, 06 Veljača 2020 07:49

Zemlja-Natječaj

E-mail Ispis PDF

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Udbina

Odluka o izboru ponude

Ažurirano: Utorak, 25 Veljača 2020 09:29

Stranica 9 od 73

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home