Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

PRIJAVNICE ZA MANIFESTACIJU NAŠE BLAGO

E-mail Ispis PDF

PRIJAVNICA ZA MANIFESTACIJU "NAŠE BLAGO" - KUD, UDRUGE,ANSAMBLI

PRIJAVNICA ZA MANIFESTACIJU "NAŠE BLAGO" - OPG, OBRT

OBJAVA REZULTATA ZA ČLANOVE VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI UDBINA

E-mail Ispis PDF

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI UDBINA

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 24/19

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Klasa: 310-02/19-01/02

Urbroj: 2125/12-01-19-02

Udbina, 18. travanj 2019. godine

 

- zainteresiranim gospodarskim subjektima

  

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA

Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

 

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete“ .Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se temeljem članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 48/18), članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 26/18) te sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

 

1. Naručitelj i kontakti

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček mag.ing., načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-283

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave: JN 24/2019

3. Predmet postupka jednostavne nabave: Predmet postupka nabave je usluga održavanja javne rasvjete u naseljima Općine Udbina.

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 50232100-1 – usluge održavanja ulične rasvjete

Količina predmeta nabave navedena je u troškovniku koji je dio dokumentacije.

 4. Vrsta postupka nabave: Postupak jednostavne nabave usluge koji je izuzet od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 120/16)

 5. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 40.000,00 kn bez PDV-a

 6. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja uvjeta navedenih u pozivu)

 7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja ugovora: 12 mjeseci

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:

-               razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju)

-               pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)

-               tehnička sposobnost (izjava i potvrda o stručnoj spremi i radnom iskustvu kvalificiranog zaposlenika, izjava o raspolaganju tehničkom opremom)

-               jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)

 

8. Način i rok dostave ponude

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete“ – „NE OTVARAJ“ na adresu dostave navedenu točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 03.05.2019. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću adresu ili e-mail:

 

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;

 

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ovlašteni predstavnici naručitelja

 

Ažurirano: Petak, 19 Travanj 2019 11:39

Javna rasprava II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Udbina

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

Jedinstveni upravni odjel

 Klasa: 350-04/19-01/01

Ur. broj: 2125/12-01-19-19

Udbina, 18.04.2019. godine

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17 i 114/18) i Zaključka načelnika Općine Udbina (KLASA: 350-04/19-01/01, URBROJ: 2125/12-01-19-18 od dana 17. travnja 2019.) Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Udbina

 

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Udbina (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2. Početak javnog uvida je 29.4.2019. godine, a završetak 6.5.2019. godine.

3. Javni uvid u Prijedlog Plana, moguć je u vijećnici Općine Udbina, Ulica Stjepana Radića 6, Udbina, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 14,00 sati.

4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 6.5.2019. godine u vijećnici Općine Udbina, Ulica Stjepana Radića 6, Udbina, s početkom u 11:00 sati.

5. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Udbina.

6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

a.  upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili

b.  uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina, Ulica Stjepana Radića 6, 53234 Udbina i to zaključno s 6.5.2019. godine.

7. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 6.5.2019. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Udbina, Ulica Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, na broj telefona 053/778-283 ili putem elektroničke pošte na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

Pročelnica JUO Općine Udbina:

Vesna Rosandić Topalović, struč. spec. oec.

Sažetak za javnost

Prijedlog plana

Obrazloženje

Obrazloženje dodatak

Kartografski prikazi: NAMJENA, OBLICI KORIŠTENJA, NAČIN GRADNJE, PROMET, TK EEE, VODA I ODVODNJA, UREĐENJE ZELENILA, ZAŠTITA POVRŠINA

 

 

Ažurirano: Četvrtak, 09 Svibanj 2019 05:32

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

E-mail Ispis PDF

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

Stranica 9 od 65

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home