Općina Udbina

Ličko-senjska županija

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 12/2021

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

 KLASA: 406-02/21-01/01

URBROJ: 2125/12-01-21-02

Udbina, 11.02.2021. god

 

 ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

  

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA

NABAVU DRVA ZA OGRIJEV ZA KORISNIKE SOCIJALNE SKRBI U 2021. GODINI

  Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Nabava drva za ogrjev za korisnike socijalne skrbi u 2021. godini“. Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-19-06 od 12.12.2019. godine.

 1. Podaci o naručitelju

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček mag.ing., načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-283

Kontakt osoba: Zlatko Brkić

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 2. Evidencijski broj nabave: JN 12/2021

3. Predmet postupka jednostavne nabave: Predmet postupka nabave je nabava drva za ogrjev za korisnike socijalne skrbi na području općine Udbina u 2021. godini.

 Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 03413000-8 ogrjevno drvo

 4. Vrsta postupka nabave: Provodi se postupak jednostavne nabave usluge koja je izuzeta od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 120/16)

 5. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 80.000,00 kn bez PDV-a

 6. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja uvjeta navedenih u pozivu)

 7. Opis predmeta nabave i troškovnik: Predmet postupka nabave je nabava i prijevoz drva za ogrjev za 90 korisnika socijalne skrbi na području općine Udbina u naseljima: Udbina, Ondić, Kurjak, Komić, S. Gora, Grabušić, Visuć, Podlapača, Bunić, Debelo Brdo, Krbava, Šalamunić, Mekinjar, Pećani i Jošan.

Ogrjevno drvo treba biti vrste bukva ili hrast, II klasa.

Drvo treba biti izrezano na dužinu 25-33 cm i iscijepano na način da je prikladno za štednjak na drva. Drvo treba biti pripremljeno u rasutom stanju. Predviđena ukupna količina je 180 prostornih metara odnosno 2 prostorna metra po korisniku (1x1x2) metra.

Ogrjevno drvo se dostavlja pojedinom korisniku na adresu stanovanja prema popisu koji će pripremiti naručitelj.

Količina, specifikacija i kvaliteta predmeta nabave navedena je u priloženom troškovniku

Mjesto isporuke robeje kućna adresa pojedinog korisnika socijalne skrbi (popis korisnika sa adresom će biti sastavni dio ugovora)

 8. Uvjeti nabave

Način izvršenja: Ugovor o isporuci robe

Rok isporuke robe:

- početak isporuke robe: 2 tjedna od potpisivanja ugovora

- završetak isporuke robe: do kraja 2021. godine

Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka valjanog računa koji se dostavlja nakon uspješno izvršene usluge

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

 9. Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti ponuditelja:

9.1. Obvezne osnove za isključenje

Naručitelj će isključiti ponudu ponuditelja sukladno odredbi članka 251. stavka 1. ZJN 2016. Kao dokaz nepostojanja razloga za isključenje ponuditelj u ponudi dostavlja:

 • izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin,

 Radi lakšeg sastavljanja i ovjeravanja gore navedene izjave, Naručitelj je kao sastavni dio poziva priložio Izjavu, OBRAZAC 1.

 9.2. Uvjeti sposobnosti

Ponuditelj mora posjedovati sposobnost za izvršenje predmeta nabave. Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj je dužan dostaviti:

a) Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana iz kojeg mora biti vidljivo da jegospodarski subjekt registriran zaobavljanje djelatnosti predmeta nabave odnosno za djelatnost skupina 2.20. sječa drva prema NKD-u 2007.

b) Gospodarski subjekt mora raspolagati tehničkom opremom za izvršenje usluge odnosno minimalno posjedovati cjepač i vozilo za transport drveta.

 9.3. Ostali uvjeti sposobnosti

Gospodarski subjekt ne smije imati dugovanja prema naručitelju i trgovačkim društvima u vlasništvu naručitelja u trenutku potpisa ugovora o nabavi.

10. Jamstva

10.1 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj je dužan ishoditi i predati naručitelju, najkasnije u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora, bezuvjetnu, na prvi poziv i "bez prigovora" garanciju banke za dobro ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza, u visini od 5 % (pet posto) ugovorene vrijednosti bez PDV-a. Gospodarski subjekt može umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora dati novčani polog.

Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje na:

IBAN: HR5423400091846700001

BIC(SWIFT) code: PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb d.d

Model: HR68, Poziv na broj: 9016-OIB ponuditelja

Opis plaćanja: polog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, JN 12/2021

 U slučaju da odabrani ponuditelj povrijedi ugovorne obveze, naručitelj će pisanim putem obavijestiti odabranog ponuditelja o namjeri naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora, te mu u istom pismenu odrediti primjeren rok za uredno ispunjenje ugovornih obveza. Ukoliko niti nakon u pismenu određenog primjerenog roka odabrani ponuditelj ne postupi i ne postane uredan u ispunjenju ugovornih obveza, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

 Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju u roku 3 (tri) dana od isteka ugovora.

 11. Sadržaj, način i rok dostave ponude

Ponuda mora sadržavati:

 1. PONUDBENI LIST,
 2. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE

- izjava o nekažnjavanju (ovjerenu izjavu se od strane javnog bilježnika dostavlja odabrani ponuditelj prije potpisa ugovora)

             3.UVJETI SPOSOBNOSTI:

- izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar ne stariji od 3 mjeseca

- popis tehničke opreme za izvršenje ugovora

4.TROŠKOVNIK (popunjen, potpisan i ovjeren)

             Način izrade ponude:

 1. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
 2. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom)
 3. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
 4. Ponuda se dostavlja u izvorniku, papirnatom obliku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja
 5. Ponuda se piše neizbrisivom tintom

 Oblik ponude i način dostave ponude:

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom „Nabava drva za ogrjev za korisnike socijalne skrbi u 2021. god.“ s naznakom ne otvaraj.

Adresa dostave navedena je u točci 1. Poziva.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 26.02.2020. u 12:00 sati.

 12. Otvaranje ponuda: Povjerenstvo otvara ponude po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 (tri) dana od isteka navedenog roka.

 13. Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju: Odluka o odabiru ili poništenju nabave biti će donesena u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te će ista biti dostavljena zajedno s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda svakom Ponuditelju, bez odgode, na dokaziv način.

 14. Pouka o pravnom lijeku: ProtivOdluke o odabiru ili poništenju postupka jednostavne nabave nije dopuštena žalba, ali se može uložiti prigovor.

 15. Prilozi i obrasci

 1. PONUDBENI LIST
 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU (obrazac 1)
 3. POPIS  TEHNIČKE OPREME (obrazac 2)
 4. PONUDBENI TROŠKOVNIK

   Ovlašteni predstavnici naručitelja

 

Ažurirano: Četvrtak, 11 Veljača 2021 08:53

Poziva na javno savjetovanje - Statut Općine Udbina

E-mail Ispis PDF

POZIV 
NA JAVNO SAVJETOVANJE

Općina Udbina otvara javno savjetovanje u postupku donošenja Statuta Općine Udbina, a koje je vezano uz usklađenje istog sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 144/2020) koji je stupio na snagu 24. prosinca 2020. g.

Javno savjetovanje započinje 03. 02. 2021. i traje do 11. 02. 2021. godine.
 

Pozivamo vas da svoje primjedbe, prijedloge ili preporuke dostavite na propisanom obrascu sudjelovanja javnosti na e-mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  , putem pošte na adresu Općine Udbina ili osobnom predajom najkasnije do 11.02.2021. godine. 

 

Službeni poziv na savjetovanje, nacrt Statuta Općine Udbina  i obrazac sudjelovanja javnosti dostupni su na ovoj web stranici u gornjem izborniku JAVNO SAVJETOVANJE.

Ažurirano: Četvrtak, 04 Veljača 2021 13:26

Financijska izvješća proračunskih korisnika u 2020. godini

E-mail Ispis PDF

Financijska izvješća za 2020. godinu proračunskih korisnika Dječji vrtić Medo, Javna ustanova centar za pomoć u kući i Vijeće srpske nacionalne manjine :

DV Medo_Godišnji financijski izvještaji za 2020. g.

DV Medo_Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2020. g.

JU CZPUK_ Godišnji financijski izvještaji za 2020. g.

JU CZPUK_ Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2020. g.

VSNM_Godišnji financijski izvještaji za 2020. g.

VSNM_Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2020. g.

 

Ažurirano: Utorak, 02 Veljača 2021 09:25

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u 2021. godini

E-mail Ispis PDF


REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 29/16), te Godišnjeg plana natječaja u 2021. godini za financiranja projekata i programa koje provode udruge na području općine Udbina iz sredstava proračuna Općine Udbina , a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Udbina, općinski načelnik donosi Odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA
za financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i ostalim područjima od interesa za opće dobro na području Općine Udbina za 2021.g.

I.

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje  javnih potreba u 2021.godini.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

1. KULTURA:
Programi udruga i ostalih korisnika u kulturi u slijedećim kulturnim djelatnostima:
* u glazbeno-scenskoj, kazališno-scenskoj i plesnoj djelatnosti,
* izložbenim i ostalim programima u likovnoj djelatnosti,
* zaštita i očuvanja kulturnih dobara i sakralnih objekata,
* njegovanje tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog) na području Općine Udbina,
* manifestacije i ostale aktivnosti svih korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u općini Udbina.

2. SPORT:
Programi udruga i ostalih korisnika u sportu, a koji su u svezi s:
* poticanjem i promicanjem sporta
* provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži
* djelovanjem sportskih udruga i sportske zajednice
* sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana
* sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima, te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša.

3. OSTALA PODRUČJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO:
U javne potrebe iz ostalih područja spadaju udruge koje se bave aktivnostima koje su
od značaja za razvoj i unapređenje Općine Udbina.


Osim za financiranje programa i projekata, natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje:
* podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,
* programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima,
* rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja,
* obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.


II.

Uvjeti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:
* da su udruge upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
* da su se svojim Statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
* da program/projekt, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja,
* da su uredno ispunile sve financijske obveze prema Općini i drugim javnim izvorima (u suprotnom će svaka prijava novog programa i/ili projekta na natječaj biti odbijena),
* da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,
* da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe,
* da općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
* da imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili na drugi prikladan način),
* da imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,
* da imaju uređen sustav prikupljanja članarina i uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.

Osim navedenih uvjeta u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, propisuju se i slijedeći uvjeti:
* primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama zasnovan na samoprocjeni u prepoznavanju potreba korisnika i dokazima o pružanju odgovarajuće razine usluga u skladu sa standardima kvalitete i ciljevima svog djelovanja,
* uključenost volonterskog rada u provedbu programa ili projekata, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu,
* umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, pogotovo s udrugama koje djeluju na području Općine radi prijenosa znanja, jačanja sposobnosti i održivosti udruga koje djeluju na području Općine,
* održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno omogućavanje novog zapošljavanja stručnih osoba i doprinos smanjenju nezaposlenosti i gospodarskom rastu na razini Općine kroz provedbu programa, odnosno projekata,
* ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga i predstavnika javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj općinske zajednice.

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište na području Republike Hrvatske, registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim društvenim  djelatnostima, te upisane u odgovarajući Registar kao i u Registar neprofitnih organizacija.

III.

Prijava na javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:
1. obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:
Obrazac 1 - Obrazac opisa programa ili projekta
Obrazac 2 - Obrazac proračuna programa ili projekta
Obrazac 3 - Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac 4 - Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta
Obrazac 5 - Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 6 - Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora
Obrazac 7- Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi
2. dokaz o registraciji udruge ne stariji od tri mjeseca, te dokaz o upisu u Registar neprofitne organizacije,
3. preslika ovjerenog Statuta udruge prijavitelja i partnera
4. preslika ovjerenog zapisnika s posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog tijela,
5. preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluku upravljačkog tijela o ne sastavljanju financijskog izvješća (za one koje nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća) za 2020. godinu,
6. dokaz o transparentnom financijskom poslovanju uz naznaku web stranice,
7. potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave ili partner nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja – ne starija od 30 dana,
8. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđivan, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta,
9. presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije ukoliko prijavitelj istu posjeduje (MZOS ili sl.),

Uz prijavu mogu se dostaviti:
a) zapisi, publikacije, novinski članci, fotografije koji opisuju rad organizacije civilnog društva i koji se odnose na projekt/program,
b) pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim organizacijama civilnog društva, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,
c) pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.

Neće se razmatrati prijedlozi koje pristignu izvan roka određenog javnim natječajem, nepotpuni prijedlozi, prijedlozi podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Općini Udbina i drugim javnim izvorima te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu.

Neće se razmatrati niti prijedlozi za financiranje projekata/programa čije se aktivnosti neće održavati na području općine Udbina.

IV.

Projekti/Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Udbina.

V.

Prijedlozi pripremljeni u skladu sa ovim Natječajem mogu se slati u roku od 30 dana od dana objave Poziva, do zaključno 03.03.2021. godine na adresu:

OPĆINA UDBINA,
Stjepana Radića br.6
53234 UDBINA,
s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA JAVNE POTREBE 2021“

ili u zatvorenoj koverti predajom u pisarnici Općine Udbina zaključno s 03.03.2021.g.
 
Obvezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Udbina: www.udbina.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Udbina
 
Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon: 053/778-284, 053/778-070 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

KLASA: 022-05/21-01/01
URBROJ: 2125/12-01-20-03
Udbina, 01.02.2021. godine

Načelnik Općine:
Josip Seuček, mag.ing.

 

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna

Izjava o napostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o financiranim projektima

Izjava o partnerstvu

Izjava izvoditelja aktivnosti

Ogledni obrazac ugovora o financiranju

Obrazac zahtjeva za isplatu

Obrazac opisnog izvještaja

Ogledni obrazac financijskog izvještaja

ODLUKA O DODIJELI FINANCIJSKIH  SREDSTAVA UDRUGAMA

 

Ažurirano: Ponedjeljak, 22 Ožujak 2021 10:38

Poziv na javno savjetovanje

E-mail Ispis PDF

Općina Udbina otvara javno savjetovanje u postupku Izmjena i dopuna Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Javno savjetovanje započinje 27. 01. 2021. i traje do 10. 02. 2021. godine.

Pozivamo vas da svoje primjedbe, prijedloge ili preporuke dostavite na propisanom obrascu sudjelovanja javnosti na e-mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  , putem pošte na adresu Općine Udbina ili osobnom predajom najkasnije do 10. 02. 2021. godine. 

 

Obrazloženje, nacrt Odluke i obrazac sudjelovanja javnosti dostupni su na ovoj web stranici u gornjem izborniku JAVNO SAVJETOVANJE.

Ažurirano: Utorak, 02 Veljača 2021 15:10

Stranica 9 od 85

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home