Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Općina Udbina Online

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Podudbina -Rebić

E-mail Ispis PDF

Danas počinju građevinski radovi na projektu "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Podudbina - Rebić" nakon što je izvođač radova, COLAS Hrvatska d.d. službeno uveden u posao. 

Projekt je prijavljen u prosincu 2016. godine na operaciju tip 7.2.2. iz Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020.  te je nakon odluke o prihvatljivosti, potpisivanja ugovora, provedbe javne nabave za izvođača radova  i nabave za nadzor radova krenula njegova realizacija. Relaizacija projekta sufinancirana je sredstvima Europske unije od 85%  i Republike Hrvatske od 15%. Ostale pojedinosti vidljive su na donjoj ploči koja je postavljena na mjestu izvođenja radova.

ploca info

Službeni sastanak predstavnika korisnika, izvođača radova i nadzora radova u svrhu uvođenje u posao.

Ažurirano: Srijeda, 15 Kolovoz 2018 14:52

Javni natječaj - Centar za pomoć u kući

E-mail Ispis PDF

Objavljuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za pomoć u kući Općine Udbina.

Javni natječaj

Izjava o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u djelatnosti socijane skrbi

Upute kandidatima

Izmjene uputa i obavijesti kandidatima

Ažurirano: Četvrtak, 09 Kolovoz 2018 08:25

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 09/18

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 601-01/18-01/01
Urbroj: 2125/12-01-18-8
Udbina, 27. srpnja 2018. godine


-zainteresiranim gospodarskim subjektima-

Predmet: Poziv za dostavu ponuda


Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak nabave provodi se sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Broj telefona: 053/778-283, 053/778-284
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave
JN 09/2018

3. Vrsta postupka nabave
Nabava radova vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)


4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 114.600,00 kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude
Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Udbini.
Troškovnik je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
Način izvršenja: Ugovor
Rok izvršenja: 120 dana od stupanja Ugovora na snagu
Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- obvezne osnove za isključenje (izjava o nekažnjavanju)
- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
- tehnička i stručna sposobnost (važeće ovlaštenje/potvrdu o članstvu/upisu u Hrvatskoj komori arhitekata, popis ugovora o izvršenim uslugama i potvrde druge ugovorne strane)

8. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom:
„Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića“
– NE OTVARAJ-

Rok za dostavu ponude je 10.08.2018. do 12:00 sati.

Radi utvrđivanja postojećeg stanja u vezi s predmetom nabave ponuditeljima se preporuča obilazak lokacija koje su predmet usluge (za dogovor u vezi sa obilaskom kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina na telefon: 053/778-283).

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije za nadmetanje na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 53234 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.


Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Ažurirano: Ponedjeljak, 30 Srpanj 2018 07:18

Stranica 9 od 57

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home