Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Ulaganje u komunalnu infrastrukturu - zgrada Podudbina

E-mail Ispis PDF

Nakon prijave na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i pozitivne ocjene projektnog prijedloga realiziran je projekt Uređenja pristupne ceste i parkirališta za stambenu zgradu u Podudbini.
Cilj zahvata je bio ujednačavanje komunalnog standarda prometne infrastrukture na način da se do predmetne zgrade uredio pristupni put, osiguralo 16 parkirnih mjesta te instalirana oborinska odvodnja sa asfaltiranih površina. Projektnu dokumentaciju je izradila tvrtka Engrad d.o.o. iz Otočca, a radove su izveli radnici tvrtke Colas Hrvatska d.d. iz Varaždina.
Izvršeni radovi i usluge su vrijednosti 336.000,00 kn, a Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je sufinanciralo 62% troška.

 p1p2p3p4p5p6

Ažurirano: Petak, 10 Siječanj 2020 13:38

Božićna i novogodišnja čestitka

E-mail Ispis PDF

cestitka2020 

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

E-mail Ispis PDF

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA -IZBORI ZA PREDSJEDNIKA RH

SAZIV 18.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 12.12.2019.

E-mail Ispis PDF

SAZIV 18.REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 12.12.2019. (ČETVRTAK) U 14 SATI

2. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2021. I 2022. GODINU-OPĆI DIO

PRIJEDLOG PRORAČUNA-POSEBNI DIO

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2020-2022.

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2020.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA LEGALIZACIJU ZA 2020.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA 2020.

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2020.

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA KOM.INF ZA 2020.

3. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD

4. DONOŠENJE PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

5. USVAJANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM VLASNIŠTVU OPĆINE UDBINA 2018.

6. DONOŠENJE PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE UDBINA ZA 2020.

7. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U VIJEĆU OPĆINE UDBINA ZA 2020

8. DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE UDBINA 

8A.DOKUMENT PROCJENE

9.DONOŠENJE PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU

9A. DOKUMENT PLANA

10. USVAJANJE IZVJEŠĆA O PROVOĐENJU PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2019. GODINU

11. USVAJANJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2019. GODINU

12. DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2020. GODINU

13. USVAJANJE PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA

13.A.ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN CENTRU ZA POMOĆ U KUĆI

 

Ažurirano: Četvrtak, 12 Prosinac 2019 05:56

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 31/2019

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Klasa: 310-02/19-01/07
Urbroj: 2125/12-01-19-02
Udbina, 21. studeni 2019. godine

                                                                                              - zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet: Poziv za dostavu ponuda

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu – čišćenje snijega“
Postupak jednostavne nabave provodi se temeljem članka 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18), članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 26/18) te sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

1. Naručitelj i kontakti
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Josip Seuček mag.ing., načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Kontakt osoba: Stanko Momčilović
Broj telefona: 053/778-283
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave: JN 31/2019

3. Predmet postupka jednostavne nabave: Predmet postupka nabave je usluga
održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu – čišćenje snijega u tri naselja Općine Udbina (Udbina, Frkašić i Grabušić)
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 90620000-9 – usluge čišćenja snijega
Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

4. Vrsta postupka nabave: Provodi se postupak jednostavne nabave usluge koji je izuzet od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 120/16)


5. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave iznosi 170.000,00 kn bez PDV-a

6. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja uvjeta navedenih u pozivu)

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti
Način izvršenja: Okvirni sporazum na vrijeme od 4 godine s jednim gospodarskim subjektom
Uvjeti koje ponuditelj mora ispuniti:
- razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju)
- pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
- važeća polica osiguranja

8. Način i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu“ – „NE OTVARAJ“ na adresu dostave navedenu točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 02.12.2019. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

                                                                                                                                           Ovlašteni predstavnici naručitelja

Ažurirano: Četvrtak, 21 Studeni 2019 07:04

Stranica 8 od 70

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home