Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Općina Udbina Online

Odluka o izradi II izmjena i dopuna UPU-a naselja Udbina

E-mail Ispis PDF

Na temelju čl. 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13,65/17 i 114/18) obavještavamo javnost da je u postupku izrada II Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina: Odluka o izradi objavljena je na u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije br 03/2019. a njen sadržaj dostupan je slijedećoj poveznici:

Odluka o izradi II izmjena i dopuna UPU-a naselja Udbina

Na temelju odredbi Zakona o zaštiti okoliša  (NN 80/13,... 118/18)i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) obajavljuje se Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune UPU-a naselja Udbina

Odluka 

Ažurirano: Petak, 15 Ožujak 2019 06:40

Izvještaj za 2019. g. - nezavisni vijećnik J.Mažar

E-mail Ispis PDF

Izvještaji nezavisnog vijećnika Općine Udbina Josipa Mažara za 2019. godinu:

- izvješće o primljenim donacijama

- godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

- financijski plan za 2019. godinu.

- program rada za mandatno razdoblje 2017. - 2021.

- program rada za 2019. godinu

 

 

Ažurirano: Utorak, 12 Ožujak 2019 12:06

Zakup poslovnog prostora

E-mail Ispis PDF

   REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA UDBINA

 Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18), čl.14. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.28/07, 27/09, 23/11 i 17/14), te čl. 55. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 1/18, 06/18), Načelnik Općine Udbina raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zakup poslovnog prostora

 

I. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi na adresi Stjepana Radića 4, k.č. 4046, k.o. Udbina, ukupne površine 95,56 m².

II. Namjena poslovnog prostora je obavljanje trgovačko-uslužne (pekarske, slastičarske) djelatnosti.

III. Poslovni prostor se daje u zakup na period od 5 (pet) godina.

IV. Poslovni prostori se može razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja natječaja od 13.00 do 15.00 sati. Za razgledavanje prostora obratiti se u Općinu Udbina, Povjerenstvo za provedbu natječaja, broj telefona: 053/778-283.

V. Početna cijena zakupa iznosi 20,00 kn/m² mjesečno. Zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog u mjesecu.

VI. Osim najamnine zakupnik će plaćati i sve ostale troškove prostora, a što osobito uključuje troškove potrošnje električne energije, vode, telefona i komunalnu naknadu.

VII. Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena zakupnine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja ispunjava uvjete s priloženom dokumentacijom te najvišim iznosom zakupnine.

VIII. Svaki sudionik na natječaju dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.911,20 kn na žiro račun Općine Udbina IBAN broj: HR 5423400091846700001, poziv na broj 68 7722-OIB. U tekstualnom dijelu upisati: Uplata jamčevine za javni natječaj.

 IX. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.

Fizičke osobe moraju biti hrvatski državljani, a pravne osobe moraju imati sjedište u Republici Hrvatskoj.

Na natječaju ne mogu sudjelovati zakupnici ili/i podzakupnici poslovnog prostora u vlasništvu Općine Udbina koji ne ispunjavaju svoje Ugovorom preuzete obveze iz Ugovora sa Općinom Udbina u svezi zakupa ili podzakupa poslovnog prostora.

Prvenstveno pravo na zakup poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), ako udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude.

X. Ponuda mora sadržavati:

-       ime i prezime, adresu (za fizičke osobe), odnosno naziv i sjedište (za pravne osobe);

-       broj žiro računa ili tekućeg računa za povrat jamčevine;

-       ponuđena cijena koja nemože biti niža od cijene iz točke V. ovog Natječaja;

-     potvrde o podmirenim obvezama prema Općini Udbina, kao i prema ustanovama i trgovačkim društvima kojima je Općina osnivač,

-       dokaz o hrvatskom državljanstvu (za fizičke osobe);

-      Izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra na stariju od 30 dana od dana prijave na Natječaj, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, ako je natjecatelj fizička osoba, ime i prezime zakonskog zastupnika pravne osobe, preslika važeće osobne iskaznice za fizičku osobu;

-       naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;

-       dokaz o uplati jamčevine;

-       dokaz o bonitetu BON-2 ili SOL-2;

-       poslovni plan;

-      dokaz o statusu natjecatelja koji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja temeljem Zakona o hrvatskimbraniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;

-       Izjava natjecatelja da prihvaća uvjete natječaja.

XI. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom preporučeno na adresu Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, uz naznaku: „Ponuda na Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“.

Ponude se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Izabrani ponuditelj dužan je preuzeti poslovni prostor odnosno sklopiti Ugovor o zakupu u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimanja obavijesti o prihvaćenoj ponudu. Prilikom sklapanja ugovora obvezan je dostaviti bjanko zadužnicu na iznos godišnje zakupnine kao sredstvo osiguranja plaćanja.

XII. Izabranom ponuditelju jamčevina će biti uračunata u cijenu zakupa.

Svi natjecatelji biti će obaviješteni o odabiru najpovoljnije ponude u roku od 10 (deset) dana od odabira ponude.

Ukoliko najpovoljniji natjecatelj ne postupi sukladno uvjetima iz ovog natječaja smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora o zakupu, te će se javni natječaj za predmetni prostor ponoviti, a uplaćena jamčevina se neće vratiti. Na ponovljeni natječaj nema se pravo javiti natjecatelj koji je već bio utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj za poslovni prostor koji je predmet natječaja, ali nije sklopio Ugovor o zakupu ili je Ugovor sklopio i isti otkazao.

Natjecatelju čija ponuda nije prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana od izbora najpovoljnije ponude.

 

XIII. Općina Udbina zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu na natječaju bez posebnog obrazloženja i ne odgovara za štetu nastalu sudionicima zbog poništenja natječaja.

 

 Klasa: 372-03/19-01/01

Ur.broj: 2125/12-01-19-02

Udbina, 28.02.2019. godine

 

 

 

Načelnik Općine

                                                                                                          Josip Seuček, mag.ing.

 

 

Ažurirano: Petak, 01 Ožujak 2019 14:18

NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

E-mail Ispis PDF

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O IZBORU  PONUDE

Ažurirano: Petak, 22 Ožujak 2019 06:22

SUBVENCIJA OSJEMENJIVANJA GOVEDA

E-mail Ispis PDF

ODLUKA O SUBVENCIONIRANJU CIJENE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA GOVEDA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA U 2019. GODINI

Ažurirano: Srijeda, 27 Veljača 2019 07:54

Stranica 8 od 62

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home