Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Ulaganje u komunalnu infrastrukturu

E-mail Ispis PDF

Prema programu gradnje uskoro započinje realizacija dva projekta koja se odnose na ulaganje u komunalnu infrastrukturu. Isti su prihvaćeni i za sufinanciranje kroz nacionalne programe.

Tako je Ministarstvo graditeljstva prihvatilo projektni prijedlog uređenja pristupne ceste i parkirališta stambene zgrade u Podudbina 16 („Saitova zgrada“) dok je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU pozitivno ocijenilo projektni prijedlog uređenje parkirališta i puta stambene zgrade bana I. Karlovića 1. i 3. („crvena zgrada“) i pješačke staze uz stambenu zgradu na Trg sv. Lucije 5.

Ukupna vrijednost radova je 700.000,00 kn, a završetak se planira do kraja mjeseca srpnja.

podudbinabikarlovica

Ažurirano: Četvrtak, 16 Svibanj 2019 09:49

Odluka o konačnim rezultatima za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Udbina

E-mail Ispis PDF

Odluka o konačnim rezultatima za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Udbina

Cjelovito izvješće o troškovima izbora za Vijeće srpske nacionalne manjine

Ažurirano: Utorak, 28 Svibanj 2019 09:32

PRIJAVNICE ZA MANIFESTACIJU NAŠE BLAGO

E-mail Ispis PDF

PRIJAVNICA ZA MANIFESTACIJU "NAŠE BLAGO" - KUD, UDRUGE,ANSAMBLI

PRIJAVNICA ZA MANIFESTACIJU "NAŠE BLAGO" - OPG, OBRT

OBJAVA REZULTATA ZA ČLANOVE VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI UDBINA

E-mail Ispis PDF

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI UDBINA

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 24/19

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Klasa: 310-02/19-01/02

Urbroj: 2125/12-01-19-02

Udbina, 18. travanj 2019. godine

 

- zainteresiranim gospodarskim subjektima

  

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA

Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

 

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete“ .Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se temeljem članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 48/18), članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 26/18) te sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

 

1. Naručitelj i kontakti

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček mag.ing., načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-283

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave: JN 24/2019

3. Predmet postupka jednostavne nabave: Predmet postupka nabave je usluga održavanja javne rasvjete u naseljima Općine Udbina.

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 50232100-1 – usluge održavanja ulične rasvjete

Količina predmeta nabave navedena je u troškovniku koji je dio dokumentacije.

 4. Vrsta postupka nabave: Postupak jednostavne nabave usluge koji je izuzet od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 120/16)

 5. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 40.000,00 kn bez PDV-a

 6. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja uvjeta navedenih u pozivu)

 7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja ugovora: 12 mjeseci

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:

-               razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju)

-               pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)

-               tehnička sposobnost (izjava i potvrda o stručnoj spremi i radnom iskustvu kvalificiranog zaposlenika, izjava o raspolaganju tehničkom opremom)

-               jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)

 

8. Način i rok dostave ponude

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete“ – „NE OTVARAJ“ na adresu dostave navedenu točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 03.05.2019. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću adresu ili e-mail:

 

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;

 

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ovlašteni predstavnici naručitelja

 

Ažurirano: Petak, 19 Travanj 2019 11:39

Stranica 7 od 63

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home