Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 31/2019

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Klasa: 310-02/19-01/07
Urbroj: 2125/12-01-19-02
Udbina, 21. studeni 2019. godine

                                                                                              - zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet: Poziv za dostavu ponuda

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu – čišćenje snijega“
Postupak jednostavne nabave provodi se temeljem članka 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18), članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 26/18) te sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

1. Naručitelj i kontakti
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Josip Seuček mag.ing., načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Kontakt osoba: Stanko Momčilović
Broj telefona: 053/778-283
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave: JN 31/2019

3. Predmet postupka jednostavne nabave: Predmet postupka nabave je usluga
održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu – čišćenje snijega u tri naselja Općine Udbina (Udbina, Frkašić i Grabušić)
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 90620000-9 – usluge čišćenja snijega
Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

4. Vrsta postupka nabave: Provodi se postupak jednostavne nabave usluge koji je izuzet od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 120/16)


5. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave iznosi 170.000,00 kn bez PDV-a

6. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja uvjeta navedenih u pozivu)

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti
Način izvršenja: Okvirni sporazum na vrijeme od 4 godine s jednim gospodarskim subjektom
Uvjeti koje ponuditelj mora ispuniti:
- razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju)
- pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
- važeća polica osiguranja

8. Način i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu“ – „NE OTVARAJ“ na adresu dostave navedenu točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 02.12.2019. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

                                                                                                                                           Ovlašteni predstavnici naručitelja

Ažurirano: Četvrtak, 21 Studeni 2019 07:04

Poziv na javno savjetovanje - Proračun Općine Udbina za 2020. g.

E-mail Ispis PDF

 

POZIV 
NA JAVNO SAVJETOVANJE

Općina Udbina otvara javno savjetovanje u postupku donošenje Proračuna Općine Udbina za 2020. g. i projkecija Proračuna za 2021. i 2022. godinu.

Javno savjetovanje započinje 05. 11. 2019. i traje do 13. 11. 2019. godine.

Pozivamo vas da svoje primjedbe, prijedloge ili preporuke dostavite na propisanom obrascu sudjelovanja javnosti na e-mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  , putem pošte na adresu Općine Udbina ili osobnom predajom najkasnije do 13. studenog 2019. godine. 

 

Službeni poziv, nacrt Proračuna i obrazac sudjelovanja javnosti dostupni su na ovoj web stranici u gornjem izborniku JAVNO SAVJETOVANJE.

Ažurirano: Utorak, 05 Studeni 2019 10:27

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA  

OPĆINA UDBINA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 940-01/17-01/03

URBROJ: 2125/12-01-19-14

Udbina, 16.10.2019. godine

Na temelju članka 131, 132 i 133 Zakona o cestama ( Narodne cestama br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14) Općina Udbina objavljuje

 

 

 

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste

 

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u naseljima Bunić i Visuć, da Općina Udbina kao nositelj prava započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskim općinama Bunić i Visuć (Bunić : D25 – Kneževići, Visuć: Ž.C.5167 – Gaj Kosanović) na katastarskim česticama sukladno odluci o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, KLASA: 943-01/15-01/01, URBROJ: 2125/12-01-17-29, od 22.12.2014. god.

Radovi započinju 09.10.2019 g., i od tog dana Općina Udbina započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, g. Rajka Škeve, dipl.ing.geod., predstavnika „Projetera“ d.o.o. Zagreb.

Nositelji prava na nekretninama, mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja 21.10.2019.g. u Općinskoj vijećnici Općine Udbina od 9 do 11 sati.

                                                                                                                                            

                              Načelnik Općine:

                           Josip Seuček, mag.ing,.

Ažurirano: Srijeda, 16 Listopad 2019 12:59

Stranica 7 od 68

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home