Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

UDRUGE_REZULTATI

E-mail Ispis PDF

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za Udruge

Upute_i_obavijesti_kandidatima

E-mail Ispis PDF

Upute i obavijesti kandidatima (Stručni suradnik za ekonomsko-financijske poslove)

Poziv na dostavu ponuda - nabava bagatelne vrijednosti BN 01/16

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 340-03/16-01/02
Urbroj: 2125/12-01-16-02
Udbina, 24. ožujak 2016. godine


                                                                                                                             - zainteresiranim gospodarskim subjektima -


Predmet: Poziva na dostavu ponuda

Javni naručitelj je pokrenuo postupak nabave pod nazivom „Održavanje poljskih putova, dionica Slatina - Krbava“, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Udbina, Klasa: 330-01/14-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-14-01 od 27.01.2014. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Ivan Pešut, načelnik

2. Evidencijski broj nabave
BN 01/16

3. Vrsta postupka nabave
Nabava radova bagatelne vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11, 83/13 i 143/13)

4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 152.000,00 kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude
Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je sanacija dijela poljskog makadamskog puta preko Krbavskog polja odnosno dionice Slatina – Krbava duge 7000 metara.
Sanacija obuhvaća dobavu i ugradnju (popunjavanje) velikih udubljenja i udarnih rupa na putu lomljenim kamenim materijalom granulacije 0 -60 mm. Nakon razgrtanja i poravnanja kamenog materijala na taj sloj razastire se prirodan šljunak koji je potrebno uvaljati do tražene zbijenosti odnosno modula stišljivosti min. 40 MN/m2.
Na pojedinim dijelovima dionice biti će potrebno prokopati kanale za odvod viška površinskih voda.

Količina predmeta nabave definirana je troškovnikom koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
Način izvršenja: Ugovor
Rok izvršenja: 30 dana od stupanja Ugovora na snagu
Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju , potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
- tehnička sposobnost (popis ugovora o uslugama i potvrde druge ugovorne strane)
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

8. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: Održavanje poljskih putova, dionica Slatina - Krbava na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 05.04.2016. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku bagatelne nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije za nadmetanje na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 532340 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Broj telefona: 053/778-070, 053/778-283

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Unaprijed se zahvaljujemo.


                                                                                                                                                                 Ovlašteni predstavnici naručitelja

Ažurirano: Četvrtak, 24 Ožujak 2016 08:52

20_SJEDNICA_SAZIV

E-mail Ispis PDF

SAZIV ZA 20. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA, 30.03.2016. U 13 SATI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

IZVJEŠTAJ IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2015. GODINU

BILANCA OPĆINE UDBINA

STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2015.

POTRAŽIVANJA OPĆINE UDBINA

IZVJEŠTAJ O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA DRŽAVNOG POLJ.ZEMLJIŠTA

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

ZAPISNIK O INVENTURI OPĆINE UDBINA

ODLUKA O OTPISU I RASHODU OPREME

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU-CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU - DJEČJI VRTIĆ "MEDO"

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU - VSNM

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA ZA 2015. GODINU

ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA

 PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE UDBINA

 

 

Ažurirano: Četvrtak, 24 Ožujak 2016 07:47

Javni_natjecaj_zaposlenje

E-mail Ispis PDF

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU

Stranica 46 od 67

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home