Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Općina Udbina Online

Odluka o subvencioniranju

E-mail Ispis PDF

Odluka o subvencioniranju cijene umjetnog osjemenjivanja goveda na području općine Udbina u 2017.g.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

E-mail Ispis PDF

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Ažurirano: Srijeda, 19 Travanj 2017 06:31

SAZIV_27

E-mail Ispis PDF

SAZIV 27. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 30.03.2017. GODINE U 13 SATI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM.INFRASTRUKTURE OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA POLJ. ZEMLJIŠTA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2016.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2016. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

ODLUKA O OTPISU I RASHODU IMOVINE

IZVJEŠTAJ DV.MEDO

IZVJEŠTAJ CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

IZVJEŠTAJ VSNM

1.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2017. GODINU

OBRAZLOŽENJE 1.IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

1.IZMJENE I DOPUNE UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA POLJ.ZEMLJIŠTA ZA 2017.GODINU

ODLUKA O 1.IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2017. GODINU

1.IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA 2017. GODINU

1.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM.INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

1.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INFR ZA 2017.GODINU

1.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU

1.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2017. GODINU

1.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2017.GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJU OTPADOM OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE UDBINA I IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GZ PODUDBINA

DONOŠENJE STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O PROVEDBI PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE OPĆINE UDBINA

ODLUKA O IZBORU PONUDE ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GZ PODUDBINA

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA I LOKACIJAMA ZA PRODAJU ROBE POKRETNIH PRODAVAČA I PRODAJI ROBE NA KLUPAMA NA IZVAN TRŽNICE

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU "MEDO"

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU NAČELNIKA OPĆINE UDBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ažurirano: Petak, 24 Ožujak 2017 13:02

Poziv na dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 08/17

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 360-01/17-01/03
Ur.broj: 2125/12-01-17-02
Udbina, 20.03.2017. godine


-zainteresiranim gospodarskim subjektima-


Predmet: Poziv na dostavu ponuda


Javni naručiteljje pokrenuo postupak nabave pod nazivom „Uređenje groblja u naselju Udbina“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 12.toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Udbina, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Ivan Pešut, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave
JN 08/2017

3. Vrsta postupka nabave
Nabava radova uvrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)
4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 196.000,00kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude
Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je uređenjegroblja u naselju Udbina.
Količina i opseg predmeta nabave navedeni su u Troškovniku koji je sastavni Dokumentacije za nadmetanje.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
Način izvršenja: Ugovor
Rok izvršenja: 45 dana od stupanja Ugovora na snagu i uvođenja u posao.
Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju , potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
- tehnička sposobnost (popis ugovora o uslugama i potvrde druge ugovorne strane, popis tehničke opreme)
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora(po potpisu Ugovora)
- jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (po dostavi Okončane situacije)

8. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom:„Uređenje groblja u naselju Udbina“ na adresu dostave navedenu točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 31.03.2017. do 12:00 sati

Radi utvrđivanja postojećeg stanja u vezi s predmetom nabave ponuditeljima se preporuča obilazak lokacija koje su predmet radova (za dogovor u vezi sa obilaskom kontaktirati Jedinstveni upravni odjel na telefon: 053/778-283.

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije za nadmetanje na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 53234 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;Broj telefona: 053/778-070, 053/778-284


U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Unaprijed se zahvaljujemo.


Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Ažurirano: Ponedjeljak, 20 Ožujak 2017 14:04

Stranica 5 od 38

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home