Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Općina Udbina Online

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva udrugama u 2017. godini

E-mail Ispis PDF

Najava raspisivanja javnog poziva za financiranje projekata i programa u 2017. godini koje provode udruge na području općine Udbina.

Godišnji plan

Godišnji plan tabelarno

Ažurirano: Utorak, 31 Siječanj 2017 13:37

Godisnje_izvjesce

E-mail Ispis PDF

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU

TABLIČNI PRIKAZ

 

Ažurirano: Ponedjeljak, 30 Siječanj 2017 06:30

NATJECAJ

E-mail Ispis PDF

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA/STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE UDBINA

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 2017-2018

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA


Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), objavljuje se

J A V N I    N A T J E Č A J
za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta –
čišćenja snijega i posipavanje


I. Opći podaci o naručitelju:
Naziv: Općina Udbina
Sjedište: Udbina, Stjepana Radića 6
Matični broj: 025898826
OIB: 17826406163
Telefon: 053/ 778-070
Telefaks: 053/ 778-613

II. Predmet natječaja: je obavljanje komunalne djelatnosti na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – zimsko održavanje nerazvrstanih cesta - čišćenje snijega i posipavanje (zimska služba) na području Općine Udbina, i to:
a) Čišćenje snijega i posipanje kolnika u naselju Udbina: ulica Krbavska, ulica Trg Hrvatskih vitezova i ulica Stjepana Radića, ukupne dužine – 900 m.
b) Čišćenje makadamskih puteva u naseljima Frkašić i Grabušić, ukupno – 2,5 km (5 puteva)

III. Mjesto izvođenja radova i vrijeme na koje se sklapa ugovor: poslovi iz točke a), b), obavljat će se na cijelom području Općine Udbina
Ugovor se sklapa na vrijeme od dvije (2) godine, odnosno od 01.01.2017. do 31.12.2018.godine.

IV. Rok za predaju ponuda: 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, neposredno ili poštom preporučeno s naznakom: „Ponuda za zimsku službu – ne otvaraj – za natječaj“.

V. Ponuda mora sadržavati:
- točan naziv i adresu ponuđača, OIB
- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz sudskog registra) ne stariji od 6 mjeseci od dana slanja poziva za dostavu ponude, odnosno od dana objave javnog natječaja u tisku,
- ispunjeni obrazac ponudbenog troškovnika s jediničnim cijenama za pojedine stavke, te ukupnom cijenom za komunalne poslove koji su predmet natječaja,
- izjavu da su ponuđene cijene nepromjenjive,
- izjavu da će u slučaju odabira, a prije sklapanja ugovora dati bjanko zadužnicu na iznos do 10.000,00 kn.
– za pravnu osobu – financijsko izvješće i račun dobiti i gubitka za 2016. godinu, odnosno za fizičku osobu porezna prijava s poreznim rješenjem za 2016. godinu,
– potvrdu porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana od objave natječaja,
– izjavu o nekažnjavanju u svezi za sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji prijevari ili pranju novca, ovjerenu kod javnog bilježnika, u kojem slučaju odgovorna osoba daje izjavu za sebe i za pravnu osobu,
– izjavu o broju djelatnika (vlastitih ili unajmljenih) s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će raditi na poslovima koji su predmet natječaja,
– izjavu o raspolaganju s opremom (vlastita ili iznajmljena) koja je potrebna za obavljanje komunalne djelatnosti.
– popis ugovora o poslovima koji su predmet natječaja obavljenih tijekom posljednjih 5 godina s potvrdama naručitelja o uredno obavljenim poslovima (min. 3 potvrde naručitelja),

VI. Rok valjanosti ponuda: šezdeset dana od otvaranja ponude.

VII. Kriterij za odabir: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.

VIII. Natječajnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u Općini Udbina, Stjepana Radića 6, radnim danom od 7 do 15 sati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. (053) 778-283 (osoba za kontakt Stanko Momčilović)


Klasa: 363-02/16-01/02
Ur.broj: 2125/12-01-16-02
Udbina, 06.12.2016. godine


Načelnik Općine:
Ivan Pešut, dipl. ing.

Ažurirano: Utorak, 13 Prosinac 2016 11:40

Stranica 3 od 33

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home